Vážený zákazník,

s účinnosťou od 01.07.2022 vstupuje do platnosti novela zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Od 1.júla 2022 sa každá výsledná hotovostná platba, ktorú vykonáte kdekoľvek na Slovensku, musí zaokrúhliť na 5 centov. Čiže výsledná suma dokladu za celý nákup sa musí končiť číslom päť alebo nulou.

Platieb kartou sa toto zaokrúhľovanie netýka tam môžete mať výslednú sumu dokladu ako doteraz.

Úplné znenie novely je v § 3 odsek 4 zákona a znie nasledovne:

„Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona.“

Čo to znamená pre obchodné prevádzky?

Pre všetky obchodné prevádzky to znamená, že je nutné spraviť aktualizáciu softvéru vo Vašich zariadeniach tak, aby spĺňali túto zákonnú požiadavku a týka sa to pokladníc od všetkých výrobcov.

Spôsob aktualizácie sa líši podľa toho, aké zariadenie používate. Každý výrobca update spoplatnil, nakoľko musel vykonať úpravu softvéru.

Postup aktualizácie podľa jednotlivých výrobcov (kliknite na logo dole)

Elcom Fiskalpro Llarik