Účtovníctvo

O produkte Cenník

Verzia 5.6

5.6.2.5

01.2024
 • Daň z motorových vozidiel
  • doplnený typ pohonu ELEKTRO pre elektromobily
  • upravené sledovanie a export vozidiel  do daňového priznania aj v prípade duplicitného čísla EČV (prenose EČV na iné vozidlo)
 • Daňové priznania za rok 2023
  • doplnené daňové priznanie za rok 2023 k dani z príjmov fyzickej osoby typ A DPFOAv23 platné od 01.01.2024
  • doplnené daňové priznanie za rok 2023 k dani z príjmov fyzickej osoby typ B DPFOBv23 platné od 01.01.2024
  • daňové priznania podporujú export do PDF formulárov a export vo formáte XML do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Prednostne sú daňové priznania smerované do aplikácie eDane/Java. Daňové priznania sú prístupné len pre používateľov s licenciou aktualizovanou na verziu 5.7

5.6.2.4

08.2023
 

5.6.2.3

08.2023
 • Kontrolný výkaz KVDPHv23
  • upravený formát XML pre zdaňovacie obdobie po 01.07.2023 
  • presmerovanie exportu XML do aplikácie eDane pre zdaňovacie obdobie po 01.07.2023 do výkazu KVDPHv23 
 • Prehľady DPH na vstupe a výstupe - vybrané podmienky
  • aktivované filtre pre priamy výber aktuálneho alebo predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia bez nutnosti zadávať dátumy

5.6.2.2

07.2023
 • Doplnená možnosť účtovania DPH pre platiteľov, ktorí sú registrovaní podľa § 7. Režim sa zapne vo voľbe Možnosti -> DPH -> Typ platiteľa. Nakoľko podľa § 7 zákona o DPH nárok na odpočet DPH nevzniká, dodávateľská faktúra sa zaúčtuje klasickým spôsobom, ale do knihy DPH sa vygeneruje len zápis DPH na výstupe. Účet neuplatnenej DPH na vstupe treba nakonfigurovať vo voľbe Možnosti -> DPH -> Upresniť účty pre automatické zaúčtovanie.
 • Na základe tohoto nastavenia sa vygeneruje aj prvá strana daňového priznania DPH.

5.6.1.7

03.2023
 • doplnená Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (platná od 1.1.2022)
 •  export vo formáte XML do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Formulár je prístupný len pre používateľov s licenciou aktualizovanou na verziu 5.6

5.6.1.1

01.2023
 • Režim Oprava odpočítanej dane § 53b obsahuje :
  • sledovanie splatnosti dodávateľských faktúr a vygenerovanie príslušných zápisov do knihy DPH na opravu už uplatnenej DPH z neuhradených faktúr po splatnosti nad 100 dní
  • likvidáciu uplatnenej opravy pri úhrade faktúry  - vytvorený zápis o oprave opravy odpočítanej dane podľa §53
  • upravený kontrolný výkaz
  • upravený XML formát kontrolného výkazu pre FS SR
 • párovanie úhrad faktúr jednotlivo aj podľa variabilného symbolu platby

Verzia 5.5

5.5.3.1

01.2023
 • doplnené daňové priznanie za rok 2022  k dani z príjmov fyzickej osoby typ A DPFOAv22
 • doplnené daňové priznanie za rok 2022  k dani z príjmov fyzickej osoby typ B DPFOBv22
 • doplnené daňové priznanie za rok 2022  k dani z príjmov právnickej osoby  DPPOv22
 • daňové priznania podporujú export do PDF formulárov a export vo formáte XML do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Prednostne sú daňové priznania smerované do aplikácie eDane/Java. Daňové priznania sú prístupné len pre používateľov s licenciou aktualizovanou na verziu 5.6

5.5.2.1

08.2022
 • Úhrady faktúr v hotovosti
  • nastavenie tolerancie pre úhradu faktúr v hotovosti v rozsahu -0,02 - +0,02 EUR 
  • pri úhrade v hotovosti v tejto tolerancii sa považujú faktúry za presne uhradené
   • podvojné účtovníctvo - automatické rozúčtovanie centového vyrovnania na účty nastavené v Možnostiach
   • jednoduché účtovníctvo  - evidencia centového vyrovnania pri úhradách faktúr

5.5.1.1

02.2022
 • Jednoduché účtovníctvo
  • Faktúry
   • zadávanie faktúr - zápis účtovného predpisu pre zaradenie príjmov a výdavkov  (znaku) už pri účtovaní faktúry (nie je povinné)
   • možnosť úpravy predpisu v detaile faktúry (kým na faktúre neprebehla žiadna úhrada)
   • možnosť nastavenia predvoleného znaku pre typ faktúry v detaile typu dokladu (Číselníky - Typy dokladov)
  • Úhrady
   • zápis úhrady - ak je pri faktúre zapísaný predpis, pri úhrade je automaticky prebratý z faktúry a nie je ho už treba definovať
  • Zápočty
   • sprístupnená funkcionalita pre tvorbu zápočtových zmlúv v jednoduchom účtovníctve
   • automatické vygenerovanie účtovných zápisov pri vysporiadaní zápočtovej zmluvy (nepeňažné príjmy a výdaje v účtovnom denníku, vysporiadanie úhrad v knihách odberateľskýcha dodávateľských faktúr) 

Verzia 5.4

5.4.3.6

01.2022
 • podpora automatického prepínania klávesnice v numerickom poli aj na EN-INTL, ktorá sa automaticky doinštalovala po update Windows
  • nie je potrebné pre správne fungovanie desatinnej bodky na numerickej klávesnici prepínať oddeľovač desatinného miesta na čiarku, čo spôsobovalo problémy pri odosielaní daňových priznaní cez eDane

5.4.3.3

01.2022
 • prevodné príkazy 
  •  pri tvorbe prevodného príkazu kontrola IBAN účtu zákazníka v zverejnenom zozname FS SR platiteľov DPH s číslami účtov, určených na podnikanie 
  • v prípade, že sa jedná o úhradu faktúry platiteľovi DPH a cieľový účet sa nenachádza v zozname FS SR, je tento riadok v stĺpci IBAN označený výkričníkom a červenou farbou  !  

5.4.3.2

01.2022
 • doplnené daňové priznanie za rok 2021  k dani z príjmov fyzickej osoby typ B DPFOBv21
 • doplnené daňové priznanie za rok 2021  k dani z príjmov právnickej osoby  DPPOv21
 • daňové priznania podporujú export do PDF formuláru a export vo formáte XML do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Daňové priznania sú prístupné len pre používateľov s licenciou aktualizovanou na verziu 5.5

5.4.3.1

01.2022
 • doplnené daňové priznanie za rok 2021 :k dani z príjmov fyzickej osoby typ A DPFOAv21
 • daňové priznanie podporuje export do PDF formuláru a export vo formáte XML do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Daňové priznanie je prístupné len pre používateľov s licenciou aktualizovanou na verziu 5.5

5.4.2.3

09.2021
 • Aplikácia eDane Java - presmerovanie exportov daňových priznaní na nový server Finančnej správy SR - je potrebný update, starý server FSSR 30.09.2021 ukončí prevádzku 

5.4.2.2

09.2021
 • Aplikácia eDane Win  - presmerovanie exportov daňových priznaní do novej aplikácie eDane (eIDAS FSSR 2.0.0.11) - pri prvom odoslaní daňového priznania by sa mala aplikácia automaticky nainštalovať - podpora starej verzie 1.3.0.3 bude ukončená 30.09.2021

5.4.2.1

08.2021
 • režim DPH OSS
  • zmena spôsobu zadávania - do knihy DPH OSS je zapisovaná cudzia mena (ak nie je EUR)
  • doplnená sumarizácia ako podklad pre daňové priznanie s prepočtom kurzom ku koncu zdaňovacieho obdobia
  • export daňového priznania k DPH OSS do XML (zatiaľ je potrebné ho natiahnuť cez portál Finančnej správy SR)

5.4.2.0

06.2021
 • podpora režimu DPH OSS (One Stop Shop) pre dodávku odosielaných tovarov v EU pre koncových zákazníkov (B2C) 
  • režim sa zapne v Možnosti -> DPH -> Používať režim OSS  
  • pri zapnutom režime OSS po výbere odberateľa z EU bez identifikačných údajov (IČO,IČ DPH) je prepnutá sadzba DPH podľa cieľovej krajiny odberateľa 
  • doklady vytvorené v tomto režime nie sú zahrnuté do evidencie DPH SK, je vytvorená špeciálna evidencia DPH OSS

5.4.1.7

03.2021
 • presmerovanie exportu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby typ DPPOv20 z aplikácie eDane/Java do aplikácie eDane/Win
 • presmerovanie exportu daňového priznania pre daň z motorových vozidiel DMVv20 z aplikácie eDane/Java do aplikácie eDane/Win
 • poznámky k účtovným výkazom - možnosť úpravy sadzby dane (mikro a malá účtovná jednotka)
 • aktualizované "Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania" OZN493v20 včítane exportu do PDF a exportu v XML formáte do aplikácie eDane/Java Finančnej správy SR.

5.4.1.1

02.2021
 • aktivovaný export Daňového priznania pre daň z motorových vozidiel za rok 2020 (DMVv20) do aplikácie eDane/Java FS SR

5.4.1.0

01.2021
 • Napĺňanie odberateľských faktúr
  • možnosť vkladať objednacie číslo k faktúre
  • prí párovaní faktúr aj zobrazenie objednacieho čísla k faktúre
  • režim je potrebné aktivovať v Číselníky - Možnosti - Odberateľské faktúry - Pri účtovaní zadávať aj číslo objednávky
  • režim je vytvorený z dôvodu uľahčenia párovania faktúr vystavených prostredníctvom eshopov
 • Nový režim Generovanie faktúr - umožňuje dávkové generovanie opakujúcich sa faktúr

Verzia 5.3

5.3.2.1

01.2020
 • doplnené daňové priznania za rok 2020 :
  • k dani z príjmov fyzickej osoby typ A DPFOAv20
  • k dani z príjmov fyzickej osoby typ B DPFOBv20
  • k dani z príjmov právnickej osoby typ DPPOv20
 • všetky daňové priznania podporujú export do PDF formulárov a export vo formáte XML do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Daňové priznania sú prístupné len pre používateľov s licenciou aktualizovanou na verziu 5.4

5.3.1.5

01.2021
 • doplnené nové daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2020 (DMVv20) včítane exportu do PDF a exportu v XML formáte do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Daňové priznanie nie je v zatiaľ (05.01.2021) prístupné v aplikácii eDane.

5.3.1.3

10.2020
 • oprava odosielania súhrnného výkazu do aplikácie eDane pri počte strán väčšom ako 2 

5.3.1.2

10.2020
 • možnosť zapnúť automatickú zmenu sadzby DPH a cieľ DPH pri fakturácii zahraničnému subjektu (DRČ a štát sídla partnera nie je SK) - Možnosti -> DPH -> Iné štáty

5.3.1.1

01.2020
 • súhrnný výkaz SVDPHv20 včítane exportu do PDF a exportu v XML formáte do aplikácie eDane Finančnej správy SR. II. časť súhrnného výkazu sa vyplňuje manuálne.
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B pre rok 2019 - DPFOBv19 včítane exportu do PDF a exportu v XML formáte do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Daňové priznanie je prístupné len pre používateľov s licenciou na verziu 5.3
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb pre rok 2019 - DPPOv19 včítane exportu do PDF a exportu v XML formáte do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Daňové priznanie je prístupné len pre používateľov s licenciou na verziu 5.3. 
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty pre rok 2020 - DPHv20 včítane exportu do PDF a exportu v XML formáte do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Daňové priznanie je prístupné len pre používateľov s licenciou na verziu 5.3. 

Verzia 5.1

5.1.4.3

10.2019
 • možnosť nastaviť zobrazenie mien firmy v účtovnom denníku v SQL databáze - Možnosti ->Účtovníctvo->V účtovnom denníku zobrazovať aj mená partnerov

5.1.4.1

08.2019
 • upravený spôsob párovania prijatých preddavkov na DPH s možnosťou výberu viacerých preddavkov do 1 faktúry
 • upravené tlačivo faktúry s vysporiadaním preddavkov DPH - zobrazenie čísiel párovaných preddavkových dokladov
 •  vystavovanie preddavkov na DPH aj v cudzej mene v prípade registrácie platcu DPH v zahraničí

5.1.3.5

02.2019
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B pre rok 2018 - DPFOBv18 včítane exportu do PDF a exportu v XML formáte do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Daňové priznanie je prístupné len pre popužívateľov s licenciou na verziu 5.2

5.1.3.2

01.2019
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb pre rok 2018 - DPPOv18 včítane exportu do PDF a exportu v XML formáte do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Daňové priznanie je prístupné len pre používateľov s licenciou na verziu 5.2. 

5.1.3.1

01.2019
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A pre rok 2018 - DPFOAv18 včitane exportu do PDF a exportu v XML formáte do aplikácie eDane Finančnej správy SR. Daňové priznanie je prístupné len pre používateľov s licenciou na verziu 5.2

5.1.2.5

10.2018
 • doplnený export formuláru Záznamy o kúpených pozemných motorových vozidlách v XML formáte do aplikácie eDane Finančnej správy SR

5.1.2.4

09.2018
 • úprava sťahovania kurzového lístka z Európskej centrálnej banky (ECB), nakoľko došlo k zmene adresy pre import kurzov na strane ECB

5.1.2.3

06.2018
 • možnosť zadania a výberu čísla pôvodnej faktúry pri ťarchopise priamo pri napĺňaní faktúr s automatickým prenosom do Kontrolného výkazu DPH
 • doplnená dodatočná tlač dokladu o prijatej platbe z detailu tohto dokladu

5.1.2.1

06.2018
 • doplnený prehliadač PDF dokumentov priamo v aplikácii, bez nutnosti spúšťať AdobeReader (táto možnosť je prístupná naďalej)
 • možnosť zobrazovať prítomnosť priložených elektronických dokumentov v riadku zoznamu dokladov (kniha dodávateľských faktúr, pokladňa). Dvojitý klik na ikone infa o prítomnosti dokumentu vyvolá prehliadač dokumentov. Túto funkcionalitu je potrebné zapnúť v Možnosti -> Iné -> Elektronické dokumenty  
 • zálohovanie - v súvislosti s GPDR je doplnená možnosť komprimovanú zálohu zašifrovať - obnova zašifrovanej zálohy je možná len v aplikácii s tým istým licenčným číslom  (nie je možný prenos medzi rôznymi licenciami)

5.1.1.0

03.2018
 • Upravené - skrátené Poznámky k účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky (rozsah 6 strán)
 • Pôvodné Poznámky (v rozsahu 26 strán) sa otvoria pri prepnutí typu účtovnej jednotky na "Veľká účtovná jednotka" vo voľbe Číselníky-Možnosti-Typ účtovnej jednotky

Verzia 5.0

5.0.3.4

03.2018
 • Upravené tlačové zostavy pre evidenciu DPH v tuzemsku - pridané stĺpce pre prenesenie daňovej povinnosti
 • Upravené zadávanie pokladničných dokladov s DPH - KV B3 aj s prenesením daňovej povinnosti KV B1 súčasne.
 • Doplnené potvrdenie o odovzdaní DPFOB

5.0.3.3

02.2018
 • Potvrdenie o prijatí tovaru v EÚ odberateľom, ak prepravu vykoná dodávateľ alebo odberateľ - upravené tlačivo a doplnená tlačová zostava pre účely DPH (§43 odsek 5c).  Voľba Údaje o preprave sa otvorí pri tlači odberateľskej faktúry, kde Cieľ je štát EÚ - tovar. Bližšie informácie

5.0.3.2

02.2018
 • Jednoduché účtovníctvo - oprava chyby - zlý odpis DPH pri úhrade faktúry s kombinovanou DPH (faktúry aj s DPH aj s prenosom daňovej povinnosti). Je potrebné tieto úhrady spätne skontrolovať a opraviť.
 • Podvojné účtovníctvo - úprava sadzby dane (z 22% na 21%) z príjmov právnických osôb v Poznámkach pre mikro účtovné jednotky

5.0.2.8

02.2018

Podpora pre vyplnenie daňových priznaní

 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb pre rok 2017 -  DPFOBv17  včítane exportu do originálneho PDF dokumentu a exportu XML pre FS SR a eDane Java

5.0.2.7

02.2018
 • Nové tlačivo daňového priznania DPH, upravená štruktúra XML - prvýkrát sa podáva za 01/2018, 1. štvrťrok 2018.
  • Možnosť doplniť mailovú adresu oprávnenej osoby vo voľbe Číselníky-Možnosti-DPH.
 • Podpora pre vyplnenie daňových priznaní
  • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb pre rok 2017 -  DPPOv17  včítane exportu do originálneho PDF dokumentu a exportu XML pre FS SR a eDane Java
  • Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania včítane exportu do originálneho PDF dokumentu a exportu XML pre FS SR a eDane Java

5.0.2.1

12.2017
 • zmeny v súvislosti s úpravou zákona 222/2004 Z.z., paragraf 69 (zrušenie limitu 5000 Eur pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní určitých komodít)
  •   fakturácia
   • možnosť pri vystavovaní označiť riadok, ktorý má byť zahrnutý do prenesenia daňovej povinnosti 
   • tlačivá faktúr s upravenou sumarizáciou DPH (prenesenie daňovej povinnosti je zobrazené zvlášť, nie je zahrnuté do sadzby 0%)
   • upravené generovanie účtovných zápisov do knihy DP
  • upravený režim vystavovania dokladu o prijatí preddavkov DPH, umožňujúci vystaviť kombinovaný doklad aj s prenesením daňovej povinnosti
  • režim prepínania sadzby DPH je aktivovaný stále, nie je viazaný na to, či je odberateľ identifikovaný ako platiteľ DPH (má v číselníku odberateľov zadané IČ DPH) 

Bližšie informácie

5.0.1.7

10.2017
 • Automatická aktualizácia dátumu úhrady a čísla dokladu po dávkovom prečíslovaní dokladov
 • Možnosť prenosu čísla strediska z uhrádzanej faktúry do dokladu o úhrade v podvojnom účtovníctve - pre aktiváciu je potrebné zapnúť v Možnosti -> Faktúry -> Pri úhrade faktúry prenášať číslo strediska z uhrádzanej faktúry (v jednoduchom účtovníctve zapnuté vždy)

5.0.1.6

07.2017
 • Jednostranný zápočet vzájomných pohľadávok - vo voľbe Prehľady - Kniha odberateľských faktúr - Tvorba zápočtu - pribudla tlačová zostava pre jednostranné započítanie pohľadávok

5.0.1.5

03.2017
 • Kontrolný výkaz DPH - opravená časť A2 pri rozdelení základov dane podľa rôznych položiek
 • Daňové priznanie typ A  - opravené drobné chyby súvisie s logikou pri zadávaní

5.0.1.1

01.2017
 • Kontrolný výkaz DPH
  •  upravené zadávanie DPH pri tuzemskom prenose - zápis do časti A2 aj bez naplnenia obsahu položiek 
  • upravená tvorba exportu Kontrolného výkazu časť A2 v súlade s legislatívou platnou pre rok 2017
 • podpora pre vyplnenie daňových priznaní
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B pre rok 2016 - DPFOBv16 včítane exportu do originálneho PDF dokumentu a priameho exportu do aplikácie eDane FS SR
  • ukončenie podpory vyplňovania daňových priznaní za účtovné obdobia pred rokom 2015 
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A pre rok 2016 - DPFOAv16 včítane exportu do originálneho PDF dokumentu

Verzia 4.9

4.9.3

12.2016
 • Daň z motorových vozidiel - úprava výpočtu za rok 2016 a výpočet predbežnej dane na rok 2017 pre stanovenie preddavkov - pre správny výpočet dane je potrebné mať nastavený správny rok spracovania (o vypočítavanom období informuje aj ponuka v menu)
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti - upravené algoritmy pre správne zúčtovanie prijatých a poskytnutých preddavkov v prípade tuzemského prenosu, upravené tlačivo pre prijaté preddavky prispôsobené pre tuzemský prenos daňovej povinnosti

4.9.2.4

06.2016
 • Rozšírenie možností pre automatické zaúčtovanie na analytické účty 343 - DPH podľa typu zdaniteľného obchodu a podľa jednotlivých sadzieb dane. Je potrebné vstúpiť do voľby Číselníky - Možnosti - DPH - Upresniť účty pre automatické rozúčtovanie DPH - a nanovo analytické účty upraviť, resp. doplniť. 
 • V prípade, že nebude doplnený žiadny analytický účet, program automaticky rozúčtuje operáciu na syntetický účet 343. 
 • import výpisov z banky
  • možnosť do predvolieb pre import doplniť aj číslo strediska
  • upravený zápis pri ručnom úprave riadku výpisu, možnosť spárovania aj dobropisov 
  • doplnené vyhľadávanie a párovanie zálohových faktúr

4.9.2.3

05.2016
 • Export Kontrolného výkazu 2016 do XML formátu platného od 01.04.2016
 • Presmerovanie priameho exportu kontrolného výkazu DPH z eDane/Java do eDane/Win

4.9.2.1

03.2016
 • Kontrolný výkaz DPH - rozdelenie časti B.3 na B.3.1 a B.3.2, platné od 01.04.2016
  • pri výpočte výkazu je vyhodnotená celková odpočítaná DPH z časti B.3 a na základe toho dôjde k automatickému vytvoreniu výkazu buď vo formáte B.3.1 (pri odpočte nižšom ako 3000 EUR), alebo vo formáte B.3.2, sumarizovanom podľa IČ DPH dodávateľa, ak je odpočet 3000 EUR a viac
  • doplnené príslušné tlačové zostavy 
  • do výkazu, podávaného za obdobie do 31.03.2016, je táto úprava neaktívna

4.9.1.6

02.2016
 • V rozúčtovaní DPH na vstupe sa bez potreby nastavenia konfigurácie DPH otvára možnosť pre prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác. Zaškrtnutím voľby Generovať DPH na výstupe sa automaticky rozúčtuje DPH do správnych riadkov daňového priznania na vstupe aj na výstupe a do časti B1 KV.
 • Potreba zaškrtnúť voľbu Uskutočňuje sa dodanie podľa §69 ods. 12 písmená f,g,h,i - dodávky poľnohospodárskych plodín, kovov, mobilných telefónov a integrovaných obvodov nad 5000,- Eur.

4.9.1.2

01.2016
 • Účtovný rozvrh - doplnená informácia o zahrnutí účtu do účtovných výkazov (typ výkazu a  riadok) - tieto informácie sú aktualizované automaticky pri zmene nastavenia konfigurácie účtov v účtovných výkazoch
 • Predvaha -  doplnené nové tlačové zostavy
  • obraty na účtoch podľa zahrnutia do súvahy
  • obraty na účtoch podľa zahrnutia do výkazu ziskov a strát

4.9.1.1

01.2016
 • Import výpisov z účtu v SEPA formáte
  • doplnená možnosť párovania platieb aj podľa obsahu textu (poznámky) k platbe
  •  doplnená možnosť párovania platieb aj podľa IBAN kódu účtu prichádzajúcej platby
  • doplnené zobrazenie poznámky (správy pre prijímateľa) a IBAN kódu v detaile riadku výpisu

 

4.9.1.0

01.2016
 • DPH - doplnený režim osobitnej úpravy podľa paragrafu 68d (daň sa uplatňuje na základe prijatia platby)
  • firma zahrnutá do režimu - je potrebné aktivovať v Možnosti -> Typ účtovnej jednotky -> DPH - režim osobitnej úpravy podľa § 68d 
   • vystavené faktúry sú označené textom 'Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby'
   • došlé i vystavené faktúry sú presunuté do evidencie neuplatnenej DPH, v prehľadoch DPH na vstupe i výstupe sú aktivované režimy pre prehľad neuplatnenej DPH
   • úhradou faktúry dôjde k prenosu DPH z neuplatnenej  do uplatnenej - objaví sa v daňovom priznaní i kontrolnom výkaze DPH (vo verzii 4.9.1.0 zatiaľ len podpora pre plné, nie čiastkové úhrady faktúr)    
  • firma nezahrnutá do režimu, ale účtujúca obchodné prípady s firmami v tomto režime
   • zapnutie možnosti účtovania neuplatnenej DPH na vstupe v Možnosti -> DPH -> Používa sa režim osobitnej úpravy podľa §68d
   • pri zaúčtovaní faktúr pribudne voľba režimu DPH - 'Bežný doklad' alebo 'Po platbe - §68d' - v prípade voľby Po  platbe je faktúra presunutá do evidencie neuplatnenej DPH na vstupe a až úhradou bude presunutá  do uplatnenej (objaví sa v daňovom priznaní i kontrolnom výkaze DPH)
   • možnosť nastaviť na karte dodávateľa jeho zaradenie do režimu osobitnej úpravy - po výbere partnera s takýmto označením je režim DPH automaticky nastavený na 'Po platbe - §68d' 
 • podpora pre vyplnenie daňových priznaní za rok 2015
  • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby - DPPOv15 včítane exportu do originálneho PDF dokumentu a priameho exportu do aplikácie eDane
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B - DPFOBv15 včítane exportu do originálneho PDF dokumentu a priameho exportu do aplikácie eDane FS SR
 

Verzia 4.8

4.8.3.3

12.2015
 • Oprava chyby v daňovom priznaní pre daň z motorových vozidiel za rok 2015

4.8.3.2

12.2015
 • Nové daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2015 s automatickým výpočtom ročnej dane aj predpokladanej dane.
 • pre správny výpočet je potrebné skontrolovať a doplniť údaje o vozidlách vo voľbe Číselníky-Vozidlá. V detaile vozidla pribudli nové informácie o vozidle:
  • Kategória vozidla - nové členenie - pribudla kategória L - pre motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
  • Druh vozidla - nové členenie 
  • Typ pohonu - v závislosti od neho sa môže uplatniť zníženie ročnej sadzby dane o 50%
  • Zaradenie návesových jazdných súprav do najbližšej nižšej ročnej sadzby
 • Aktualizovaná databáza daňových subjektov pre DPH FS SR z 3.12.2015

4.8.2.7

08.2015
 • Doplnenie možnosti upravenia pomeru - percenta krátenia DPH pri výdavkoch osobnej potreby vo voľbe Číselníky-Možnosti DPH podľa vlastných potrieb (pôvodne bol pomer nastavený programovo na 80/20).
 • Automatické prepočítavanie hodnoty hlavnej súvzťažnosti účtovného zápisu v okne Rozúčtovanie pri potrebe zloženého účtovného zápisu. Pridávaním ďalších účtov sa hodnoty 1. resp. 2. riadku automaticky znižujú a strany MD a D sa vyrovnávajú bez potreby manuálne ich upravovať. Možnosť zapnutia centrálne vo voľbe Číselníky-Možnosti, alebo len pre konkrétny prípad priamo v okne Rozúčtovanie.
 • V okne Rozúčtovanie účtovných zápisov funguje výberová klávesa F2 v stĺpcoch účet, súvzťažný účet, stredisko, zákazka.
 • Upravená tlačová zostava faktúry pri kombinovanom prijatom preddavku - vysporiadanie prijatého preddavku, na ktorý bol vystavený daňový doklad o prijatej platbe a zároveň vysporiadanie prijatého preddavku na ktorý nebol vystavený daňový doklad o prijatej platbe.

4.8.2.1

03.2015
 • Poznámky k účtovnej závierke Úč POD 3-01 za rok 2014 upravené v zmysle opatrenia MF/18009/2014-74 o povinné označenie Poznámky Úč POD3-01 v ľavom hornom rohu a uvedenie identifikačného čísla a daňového identifikačného čísla v pravom hornom rohu na každej strane poznámok.
 • Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovnú jednotku Úč MÚJ 3-01 za rok 2014 sú k dispozícii, ak je vo voľbe Číselníky-Možnosti-Typ účtovnej jednotky nastavená Mikro účtovná jednotka
 • Poznámky k účtovnej závierke boli presunuté do voľby Prehľady-Účtovné výkazy-Poznámky

 • Možnosť výpočtu Súvahy a Výkazu ziskov a strát za nové obdobie aj v prípade, ak nie je uzatvorený predošlý rok
 • Novela opatrenia o postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve zrušila mimoriadnu činnosť. V rámci účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva zanikli k 31.12.2014 účtové skupiny 58-Mimoriadne náklady, 68-Mimoriadne výnosy, 69-Prevodové účty a niektoré ďalšie účty (593,594). Tieto účty nie sú zahrnuté ani v účtovných výkazoch pre rok 2014 - obraty na nich je potrebné preúčtovať ku koncu roka na účty 549,648, resp. 591.
 • Upravená účtová osnova je nainštalovaná len pri zavedení novej firmy. Jestvujúce firmy si účtovú osnovu musia upraviť.

4.8.1.5

03.2015
 • Opravené chyby v Daňových priznaniach PO a FOB 2014 v elektronickom formáte XML.
 • Doplnený formát XML pre Oznámenie o schválení účtovnej závierky 2014 - vo voľbe Účtovné výkazy - Export výkazov.

Verzia 4.7

4.7.5.6

01.2015
 • Nové Daňové priznanie k dani z príjmu právnickej osoby (DPPOv14), včítane exportu do PDF formulárov finančnej správy a vytvorenia XML súboru do aplikácie eDane
  • doplnené Daňové priznanie k dani z príjmov PO - 2014 - príloha k IV. časti,  umožňujúca doplniť 25 strán prílohy (strana 12 DP), včítane exportu do PDF formulára a zahrnutia do XML súboru daňového priznania 
  • doplnené Potvrdenie o podaní daňového priznania k DPPO 2014  včítane exportu do PDF predlohy    
 • Nové Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B (DPFOBv14), včítane exportu do Pdf formulárov finančnej správy a vytvorenia XML súboru do aplikácie eDane
  • doplnené Potvrdenie o podaní daňového priznania k DPFOB 2014  včítane exportu do PDF predlohy    
 • Nové Oznámenie o dátume schválenia účtovnej  uzávierky včítane exportu do PDF predlohy
 • Prevodový mostík pre prenos konečných zostatkov Výkazu ziskov a strát 2013 do počiatočných stavov nových výkazov roku 2014 (pre účtovnú závierku podnikateľov v podvojnom účtovníctve (UZPODv14) aj pre účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky (UZMUJv14) )
  • voľba je prístupná z okna účtovných výkazov v záložke Výkaz ziskov a strát, tlačidlo Aktualizácia PS z archívu 
 • Upravený export do PDF formulárov kvôli zobrazovaniu v Adobe Acrobat Reader verzia XI - súbory už nie sú generované do podadresára ...\DRSR_VZORY  

  4.7.5.1

  01.2015
  • Aktualizované daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2014 doplnené o automatický výpočet predpokladanej dane v r. 40 DP v súlade s metodikou platnou od 1. 1. 2015.
   • DP z MV za rok 2014 aj sadzby dane sú rovnaké ako v roku 2013.
   • Treba dať pozor na riadok 40 daňového priznania – určenie predpokladanej dane, ktorá sa vypočíta ako súčet ročnej dane upravenej podľa § 7 za každé vozidlo. To znamená, že pri každom vozidle musí byť testovaný počet mesiacov od mesiaca prvej evidencie do 1.1.2015 (včítane januára 2015) na určenie percenta zníženia, resp. zvýšenia ročnej sadzby dane.
  • Nová účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve (UZPODv14), ktorá obsahuje súvahu a výkaz ziskov a strát platné od 31.12.2014 včítane exportu do Pdf formulárov finančnej správy.
   • Výkaz je platný pre malé a veľké účtovné jednotky. Nastavenie je potrebné urobiť vo voľbe Číselníky - Možnosti - Typ účtovnej jednotky
   • Tip: Pre ľahšie zorientovanie sa v nových tlačivách odporúčame vytlačiť súvahu aj výkaz ziskov a strát s výpisom účtov vo formáte platnom pre rok 2013. Tieto tlačové zostavy ostanú prístupné pri prepnutí roku spracovania na 2013 (neprepínať sa do archívu, len zmeniť rok na 2013).
  • Nová účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve (UZFOv14) včítane exportu do Pdf formulárov finančnej správy a Xml súborov pre aplikáciu e-Dane.
  • aktualizovaná databáza daňových subjektov pre DPH FS SR z 12.1.2015

  4.7.4.1

  12.2014
  • Nové účtovné závierky pre rok 2014. Na sprístupnenie je potrebné nastaviť vo voľbe Číselníky - Možnosti - Typ účtovnej jednotky jednu z ponúkaných volieb. Prednastavené sú výkazy pre Malú účtovnú jednotku (sú totožné s výkazmi pre Veľkú účtovnú jednotku). Tieto budú implementované po 30.12.2014. Dovtedy sú platné a k dispozícii pôvodné účtovné výkazy.
  • Pri rozhodnutí účtovnej jednotky o tom, že bude mikro účtovnou jednotkou, zaškrtne sa voľba Mikro účtovná jednotka. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky je prístupná už v tejto verzii. Po opätovnom prepnutí na Malú alebo Veľkú účtovnú jednotku, výkazy sa automaticky prepnú naspäť do stavu platného do konca roka 2014.
  • aktualizovaná databáza daňových subjektov pre DPH FS SR z 11.12.2014

  4.7.3.9

  11.2014
  • hromadný prevodný príkaz pre ČSOB - originálne tlačivo
  • aktualizovaná databáza daňových subjektov pre DPH FS SR z 20.11.2014

  4.7.3.4

  10.2014
  • kontrolný výkaz - dopracovaný export pre dobropisy tuzemského prenosu daňovej povinnosti zo strany odberateľa aj dodávateľa
  • úprava prevodného príkazu pri došlých faktúrach so zádržným. Do prevodného príkazu ide časť faktúry bez zádržného, po uplynutí jej splatnosti, prejde do prevodného príkazu zádržné.
  • aktualizovaná databáza daňových subjektov pre DPH FS SR z 22.09.2014

  4.7.3.1

  08.2014
  •  Vyúčtovanie DPH z poskytnutých preddavkov - zmena v zápise do Knihy DPH - namiesto pôvodného plusového a mínusového zápisu zapíše len kladný rozdiel medzi poskytnutou platbou a vyúčtovacou dodávateľskou faktúrou. V prípade 100% vyúčtovania poskytnutej platby, zápis vyúčtovacej dodávateľskej faktúry sa neuskutoční.
  • Vyúčtovanie DPH z prijatých preddavkov - pri fakturácii zo skladu je automaticky uskutočnený zápis do Knihy DPH len z rozdielu medzi prijatou platbou a vyúčtovacou odberateľskou faktúrou, automaticky sa uskutoční aj vysporiadanie v Účtovnom denníku a v Knihe prijatých preddavkov DPH.   
  • aktualizovaná databáza daňových subjektov pre DPH FS SR z 06.08.2014

  4.7.2.9

  05.2014
  • sumarizácia a tlačová zostava sumarizácie všetkých častí kontrolného výkazu cez voľbu Kontrolný výkaz DPH - sumarizácia 
  • jednoduché účtovníctvo - pri úhrade cez pokladňu alebo banku možnosť výberu úhrady faktúry, resp. predfaktúry

  4.7.2.8

  04.2014
  • import prevodných príkazov vo formáte SEPA XML- v nastavení importu v detaile bankového spojenia je potrebné nastaviť formát SEPA XML Pain.001

  4.7.2.7

  03.2014
  • doplnená tvorba dodatočného kontrolného výkazu DPH
   • prístupné len zo sumarizácie DPH v prípade, že existuje uložený riadny alebo opravný výkaz - pri prepnutí na dodatočný kontrolný výkaz je potrebné opätovne spustiť výpočet
   • program porovná aktuálne vypočítaný výkaz s uloženou kópiou a zo zistených rozdielov vygeneruje príslušné záznamy do dodatočného kontrolného výkazu
  • doplnené zadanie čísla dobropisu pri zadávaní faktúr aj v jednoduchom účtovníctve

  4.7.2.6

  03.2014
  • upravené zostavy pre DPH - doplnený tuzemský prenos, položky krátené 80%, doplnené zostavy DPH - tuzemsko o stĺpec KV
  • tlačové zostavy pre Kontrolný výkaz doplnené o sumarizácie
  • Kontrolný výkaz - pridané okno sumarizácie jednotlivých kapitol
  • aktualizovaná databáza daňových subjektov pre DPH FS SR z 08.03.2014
  • zapnutá kontrola IČ DPH v databáze FS SR pri zadávaní nového partnera
  • zapnutá kontrola IČ DPH v databáze FS SR pri zadávaní faktúr - kontrolu je možné vypnúť v Číselníky -> Možnosti -> Faktúry -> Kontrolovať status IČ DPH partnera pri zadávaní faktúr
  • opravené automatické rozúčtovanie dokladu pri tuzemskom prenose

  4.7.2.1

  03.2014
  • podpora pre novú aplikáciu eDANE/Java -  daňové priznania pre rok 2013 (DPPOv13, DPFOBv13,UVPOD3) už nie sú podporované v pôvodnej verzii eDANE/Win. Program automaticky prepína verziu eDane podľa prístupnosti jednotlivých formulárov, pričom prednosť má pôvodná verzia eDANE/Win (pracuje rýchlejšie). Pre spúšťanie aplikácie eDANE/Java je v počítači potrebná podpora programu Java, ktorý je možné stiahnuť a nainštalovať presmerovaním priamo z programu.

  4.7.1.5

  02.2014

  Kontrolný výkaz DPH

  • podpora pre rozdelenie DPH do kontrolného výkazu pri uplatňovaní 80% podielu pri nákupe PHL.Ak platiteľ uplatňuje odpočítanie dane vo výške 80% podľa § 49 ods. 5 zákona o DPH pri kúpe pohonných hmôt, v časti B.3 uvedie základ dane a sumu dane v plnej výške a v stĺpci, kde je uvedená výška odpočítanej dane bude uvedených len odpočítanie dane do výšky 80%. Voľbu je potrebné zapnúť v Možnosti --> DPH - uplatňuje sa len 80% z PHL. Ak je voľba aktivovaná, pri zadávaní DPH pre tento typ DPH sú daňový základ aj daň automaticky prepočítané na 80% bližšie pozrite tu
  • zapracovaný export do XML pre elektronické podanie cez eDane
  • rozšírenie počtu miest pri zadávaní čísla dodávateľských faktúr na 30

  4.7.1.0

  02.2014

  Kontrolný výkaz DPH

  • zapracovaný export do XML pre elektronické podanie - zatiaľ nebola zverejnená verzia cez eDane, export sa dá uskutočniť cez portál Finančnej správy SR. Export XML KV bude spúšťaný z toho istého miesta ako daňové priznanie na DPH a súhrnný výkaz, to znamená z okna Evidencia DPH na vstupe alebo výstupe, sumarizácia. Po odoslaní KV na daňový úrad je potrebné ho archivovať cez voľbu Uložiť XML na účely dodatočného KV. Program po odoslaní výkazu upozorní na potrebu uloženia KV.
  • zaradenie dokladov do KV je možné skontrolovať priamo pri kontrolovaní DPH. V tlačových zostavách Evidencia DPH na vstupe aj výstupe pribudol stĺpec KV. Zaradenie dokladov v kontrolnom výkaze môžete skontrolovať aj v tlačovej zostave Kontrolný výkaz DPH.
  • možnosť hromadného nasmerovania čísla časti KV v Evidencii DPH na vstupe alebo výstupe - voľba Úprava údajov priamo v tabuľke - Zameniť KV
  • rozšírenie počtu miest pri zadávaní čísla dodávateľských faktúr na 24
  • možnosť použitia rovnakého čísla faktúry v knihe dodávateľských faktúr - úprava párovania úhrad takýchto faktúr

  Kontrola IČ DPH slovenských subjektov

  • zapracovaná kontrola IČ DPH slovenských subjektov vo voľbe Číselníky-Partneri možnosti. Po aktualizácii zoznamu je možné cez pridané podmienky vo voľbe Číselníky-Partneri overiť, či partneri majú správne IČ DPH, resp., či sa nachádzajú na zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.
  • rovnakú kontrolu je možné spustiť priamo v Kontrolnom výkaze.
  • možnosť filtrovania a farebného označenia neplatných IČ DPH a sporných subjektov v KV cez voľbu Nastavenie okna
  • zoznamy daňových subjektov DPH sú prebraté z Finančnej správy SR a budú priebežne aktualizované minimálne raz za mesiac

  SEPA platby

  • automatická konverzia čísla účtu vlastnej firmy na IBAN pri vstupe do firmy štarte, ak nie je už vyplnený
  • hromadná konverzia bankových účtov do tvaru IBAN vo voľbe Číselníky-Partneri možnosti
  • podpora konverzie jednotlivého účtu u partnera alebo v príkaze na úhradu tlačidlom Konverzia na IBAN
  • podpora formátu SEPA XML Pain.001 pre odosielanie príkazov na úhradu do všetkých bánk.
  • tlačová zostava Prevodný príkaz na úhradu IBAN
  • tlačová zostava Zoznam realizovaných platieb IBAN

  Daňové priznania

  • podpora elektronického exportu daňových priznaní pre PO aj FO vo formáte XML, takisto výkazov pre JÚ aj PÚ a krycí list pre Poznámky

  Verzia 4.6

  4.6.3.9

  01.2014
  • tlač prevodných príkazov aj v IBAN formáte
  • doplnený formát exportu prevodných príkazov pre bankingové programy vo formáte SEPA XML Pain.001.Pôvodné formáty sú podporované ak naďalej, takže zatiaľ ich nie je potrebné prestavovať.

  4.6.3.8

  01.2014
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ B pre rok 2013 (DPFOB-13)včítane exportu do PDF, XML a priameho exportu do aplikácie eDane(aplikácia eDane tento výkaz zatiaľ (21.01.2013) nepodporuje)
  • export výkazov jednoduchého účtovníctva pre rok 2013 (výkaz príjmov a výdavkov Úč FO 1-01, výkaz majetku zo záväzkov Úč FO 2-01) do formátu XML a priameho exportu do aplikácie eDane(aplikácia eDane tento výkaz zatiaľ (21.01.2013) nepodporuje)

  4.6.3.7

  01.2014
  • ďalšie úpravy v súvislosti s Kontrolným výkazom DPH v roku 2014;
   • rozšírený počet miest čísla faktúry na 16;
   • doplnené zadávanie časti D2 pri fakturácii súkromným osobám;
   • zápis čísla dobropisu pri zadávaní faktúr aj v prípade, že sa nevyžaduje spárovanie úhrad
  • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby pre rok 2013 ;(DPPO-13); včítane exportu do PDF, XML a priameho exportu do aplikácie eDane;(aplikácia ;eDane tento výkaz zatiaľ (17.01.2013) nepodporuje)
  • poznámky k daňovému priznaniu - podpora pre vyplnenie titulnej strany včítane exportu do PDF, XML a priameho exportu do aplikácie eDane;(aplikácia ;eDane tento výkaz zatiaľ (17.01.2013) nepodporuje - import na nový portál FS SR je funkčný a otestovaný)

  4.6.3

  12.2013
  • nové funkcionality v súvislosti s Kontrolným výkazom DPH v roku 2014
   • prehľad údajov pre KV DPH presne vo formáte jednotlivých častí
   • kontrola formálnej správnosti IČ DPH - filter pre zobrazenie nesprávne naformátopvaných IČ DPH
   • automatická korekcia nesprávne naformátovaného IČ DPH pri vytváraní XML súboru pre odoslanie (napr. korekcia sk 01234567890 na SK0123456789)
   • aktualizovaná logika automatickej predvoľby zaradenia do časti KV pri zadávaní
   • vyriešený systém sledovania úprav dokladov a porovnania s odoslaným výkazom pre vytvorenie opravného alebo dodatočného výkazu
   • úspešne otestovaný import vygenerovaných XML na testovacom účte portálu Finančnej správy
   • podrobnejší popis zmien nájdete na aktualizovanej stránke Príprava na Kontrolný výkaz

  4.6.2

  11.2013
  • príprava na odosielanie Kontrolného výkazu DPH v roku 2014
   • verzia umožňuje zadávať zaradenie dokladu DPH do príslušnej časti Kontrolného výkazu DPH - voľby sú aktivované pri zadaní dátumu zdaniteľného plnenia väčšieho ako 31.12.2013 - samotné generovanie elektronického výkazu bude k dispozícii vo verzii 4.7
   • upravený algoritmus preúčtovania tržieb z ERP zo skladu
   • možnosť zobraziť zaradenie dokladu do kontrolného výkazu - stĺpec KV v prehľade DPH na vstupe i výstupe
   • možnosť zobraziť IČ DPH a údaje firmy v prehľade DPH na vstupe i výstupe
   • automatické generovanie zaradenia do príslušnej časti kontrolného výkazu s možnosťou manuálnej úpravy
   • v zadávaní dodávateľských faktúr doplnený dátum dodania uvedený na dodávateľskej faktúre pre účely kontrolného výkazu (nemusí sa zhodovať s dátumom odpočítania DPH na vstupe)
   • podrobnejší popis zmien nájdete na stránke Príprava na Kontrolný výkaz
  • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2013. Zároveň sú doplnené sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2013. Pre aktualizáciu sadzieb je nutné v daňovom priznaní - 3. strana - spustiť voľbu Zaktualizovať zoznam vozidiel, pri ktorom sa zaktualizuje zoznam vozidiel zadaných vo voľbe Číselníky-Vozidlá a zároveň sa zaktualizujú aj sadzby dane platné pre rok 2013
  • prevodné príkazy - možnosť zobrazenia detailu aktívnej faktúry v zozname faktúr na úhradu. Príprava SEPA komunikácíe - možnosť zadania IBAN a BIC kódov u bankového spojenia všetkých partnerov, konverzia čísla bankového účtu na IBAN kód v prípade, že tento ešte nie je zadaný pri bankovom spojení v číselníku partnerov

  4.6.1.8

  07.2013
  • možnosť zadať vo vozidlách - voľba Číselníky-Vozidlá - dátum vzniku a dátum zániku daňovej povinnosti pre účely určenia počtu dní v daňovom priznaní pre daň z motorových vozidiel, zároveň sa na tom istom mieste dá vytlačiť Oznámenie zániku daňovej povinnosti z motorových vozidiel pre daňový úrad
  • číselník štátov doplnený o Chorvátsko - HR

  4.6.1.7

  03.2013
  • konverzia bankových spojení dodávateľov do nového formátu
   • umožňuje export zahraničných platobných príkazov
   • umožňuje pri prevodnom príkaze zmeniť cieľový účet na iný ako predvolený výberom zo zoznamu bankových spojení dodávateľa
   • pri vytváraní nových prevodných príkazov doporučujeme vizuálnu kontrolu správnosti skonvertovaných bankových spojení
  • prevodné príkazy - doplnenie podpory pre export zahraničných platobných príkazov
   • doplnené údaje o bankovom spojení pre zahraničný platobný styk v detaile dodávateľa (IBAN, SWIFT, adresa banky)
   • doplnené údaje pre zahraničný platobný styk v detaile prevodného príkazu
   • podpora formátu MULTICASH pre export zahraničných platieb - formát exportu zahraničných príkazov sa nastavuje v detaile bankového spojenia v údajoch o vlastnej firme

  4.6.1.4

  02.2013
  • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby pre rok 2012 (DPPO-12) včítane exportu do PDF, XML a priameho exportu do aplikácie e-Dane
  • oprava tlače peňažného denníka v jednoduchom účtovníctve v režime 2013 - platobné karty

  4.6.1.3

  02.2013
  • Pre neziskové organizáciesú zapracované nové výkazy pre rok 2012 - Súvaha, Výkaz ziskov a strát
  • Export výkazov jednoduchého účtovníctva (UV FO 1 -01 a UV FO 2 -01) do XML formátu a ich priamy export do aplikácie eDane

  4.6.1.1

  01.2013
  • jednoduché účtovníctvo - nové členenie výdavkov podľa Opatrenia č. MF/26567/2011-74 s účinnosťou od 01.01.2013
   • upravený peňažný denník pre nové členenie výdavkov
   • upravený výpočet výsledkov a ich prezentácia v upravenom prehľade výsledkov
   • nové výkazy platné pre rok 2013 - Výkaz o príjmoch a výdavkoch Úč. FO 1 - 01, Výkaz o majetku a závazkoch Úč. FO 2 - 01 včítane exportu do PDF
   • vytvorený konverzný mostík pre začlenenie jestvujúcich výdavkov do novej štruktúry výdavkov platnej od 01.01.2013 - prevod na novú štruktúru sa uskutočňuje pri účtovnej uzávierke roku 2012, kým táto nie je vykonaná, výsledky sú prezentované v starom členení aj v roku 2013
   • podpora konverzie na nové členenie výdavkov aj v prípade, ak uzávierka za rok 2012 už bola vykonaná bez konverzie (Zadávanie - Konverzia výdavkov 2013). Po uskutočnení konverzie táto voľba vypadne z ponuky
   • automatické prepínanie režimu programu podľa spracovávaného roka a stavu konverzie výdavkov
   • v súvislosti so zmenou postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve - nové členenie výdavkov, je potrebné pri účtovnej uzávierke za rok 2012 vyplniť aj konverzný mostík pre zmenu znakov v účtovnom rozvrhu. V prípade, že uzávierka už bola spustená (vo verzii 4.5), konverzia sa spustí vo voľbe Zadávanie - Konverzia nákladov 2013.
   • pridaná možnosť zadávania čerpania a splátok viacerých úverov v členení podľa jednotlivých úverov jednoduchom účtovníctve, možnosť rozúčtovania splátky úveru na istinu a úrok v jednom účtovnom zápise a zároveň možnosť výberu úveru (ak ich je viac). Prezentácia stavu jednotlivých úverov vo voľbe Výsledky, výkazy v členení na jednotlivé úvery (podobne ako pri viacerých výpisoch z účtov)
   • doplnený Prehľad úverov v členení podľa jednotlivých úverov, včítane tlačovej zostavy - Kniha výpisov z úverového účtu.
  • pripájanie elektronických dokumentov k dokladom - pri účtovaní je možné k účtovanému dokladu pripojiť ľubovoľnú prílohu (PDF,DOC,XLS,... dokument), ktorý je kedykoľvek prístupný na zobrazenie (typické použitie pre pripojenie elektronickej faktúry k dodávateľskej faktúre)
  • možnosť zadávania interných poznámok k účtovnému dokladu priamo pri zadávaní
  • v číselníku Vozidlá doplnený Dátum prvej evidencie vozidla, ktorý bude potrebný pre výpočet dane z motorových vozidiel za rok 2013 a bude do daňového priznania automaticky prenesený (v DPMV podávanom v roku 2014)
  • pri faktúrach, kde je vybratý Cieľ - štát EÚ-tovar a štát EU-služba boli zmenené pôvodné texty (Dodanie tovaru je oslobodené od dane a Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná), na slovnú informáciu Dodanie je oslobodené od dane a Prenesenie daňovej povinnosti.
  • prehľad výsledkov podľa stredísk a zákaziek - upravené okno výsledkov s prezentáciou výsledkov aj podľa jednotlivých účtov, nové tlačové zostavy s kumulatívnou tlačou výsledkov podľa stredísk i zákaziek
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B pre rok 2012 (DPFOB-12) včítane exportu do PDF, XML a priameho exportu do aplikácie e-Dane

  4.6.1.6

  03.2013
  • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby pre rok 2012 (DPPO-12) - oprava zadávania a exportu tabuľky I do XML formátu
  • poznámky k daňovému priznaniu - zmenená PDF predloha dodaná Finančnou správou SR
   • opravená interpretácia desatinných miest v medzisúčtoch
   • upravená a vylepšená grafika textových polí (upravené použité typy písma)
   • obsah poznámok sa nemení, zmena je len v grafickej interpretácii PDF predlohy pre tlač !
  • výsledky podľa definície
   • možnosť vytvorenia výkazu len pre jednotlivé stredisko alebo zákazku (nastavený centrálny filter)
   • možnosť vytvorenia nového výkazu ako kópie jestvujúceho výkazu
   • možnosť zadávania plánu

  Verzia 4.5

  4.5.3.3

  12.2012
  • doplnené sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2012. Pre aktualizáciu sadzieb je nutné v daňovom priznaní - 3. strana - spustiť voľbu Zaktualizovať zoznam vozidiel, pri ktorom sa zaktualizuje zoznam vozidiel zadaných vo voľbe Číselníky-Vozidlá a zároveň sa zaktualizujú aj sadzby dane platné pre rok 2012.

  4.5.3.2

  10.2012
  • zrušenie možnosti v rozúčtovaní DPH na výstupe - zahraničie zaškrtnúť voľbu Oprava základu dane a dane podľa § 25 na základe aktualizovaného poučenia na vyplnenie daňového priznania k DPH uverejneného v oznámení č. MF/20582/ 2012-73 . V riadkoch 26 a 27 daňového priznania sa uvádza oprava základu dane a dane, ktorá ovplyvňuje výšku dane v tuzemsku. To znamená, že ak sa opravuje základ dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu, ktorý je oslobodený podľa §43 zákona o DPH, táto oprava sa uvádza v riadkoch 15 a 16 daňového priznania, aby sa zachovala väzba na údaje vykazované v súhrnnom výkaze.
  • v súvislosti s povinnosťou predkladať záznamy o nákupe použitých vozidiel v inom členskom štáte s cieľom ich ďalšieho predaja, bola vo voľbe Prehľady - Kniha DPH - Záznamy o nákupe motorových vozidiel z EÚ - pridaná možnosť zadať tieto vozidlá so všetkými potrebnými informáciami a následne vytlačiť zostavu pre daňový úrad. Voľba je prístupná, len ak je v Číselníkoch - Možnosti - DPH zaškrtnutý obchodný styk s EÚ.

  4.5.3.1

  05.2012
  • export výkazov pre jednoduché účtovníctvo do XML formátu pre účely elektronického podania EZU a aj priamy export týchto výkazov do aplikácie eDane

  4.5.2.8

  03.2012
  • export výkazov pre podvojné účtovníctvo - Súvaha a Výkaz ziskov a strát (UVPOD1-11 a UVPOD2-09b) do XML formátu pre účely elektronického podania EZU a aj priamy export týchto výkazov do aplikácie eDane
  • doplnená podmienka v knihách faktúr Vystavené do určitého obdobia a uhradené v určitom období. Podmienku je možné využiť na kontrolu úhrad faktúr vystavených a neuhradených v predošlom období a uhradených v nasledujúcom roku napr. do podania daňového priznania. Je vhodná aj ako jedna z príloh k inventarizácii pohľadávok.

  4.5.2.5

  03.2012
  • export daňového priznania právnických osôb pre rok 2011 (DPPO-11) do XML formátu pre účely elektronického podania a aj priamy export tohto priznania do aplikácie eDane
  • export daňového priznania fyzických osôb pre rok 2011 (DPFOB-11) do XML formátu pre účely elektronického podania a aj priamy export tohto priznania do aplikácie eDane
  • sumarizácia obratov partnerov podľa výšky tržieb, resp. podľa výšky obratu na účtoch 311 a 321 vo voľbe Prehľady - Obraty podľa partnerov
  • oprava výpočtu odpočítanej dane podľa § 53 pri používaní koeficientu pre pomerné odpočítanie dane v r. 28 daňového priznania DPH. Chyba nemala vplyv na celkový výsledok.
  • v Poznámkach k účtovnej závierke sa do tabuliek na strane 7, 9, 19, 22 a 23 prenesú na požiadanie (tlačidlo Prepočítať) hodnoty z obratovej predvahy. Do ostatných tabuliek treba údaje vložiť, zautomatizovaná je funkcia súčtovania jednotlivých stĺpcov. Medzisúčty, ktoré nie sú prístupné a nie sú automaticky vypočítané, sú sumarizované priamo vo vytvorenom PDF dokumente.

  4.5.2.1

  03.2012
  • doplnená možnosť pre zadávanie opravy základu dane a dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku a pri tovaroch a službách, pri ktorých príjemca platí daň.
  • sú sprístupnené Poznámky k účtovnej závierke za rok 2011 pre napĺňanie aj vytlačenie do podkladov dodaných z DR SR. Údaje sú editovateľné v účtovníctve, alebo po odexportovaní je ich možné priamo editovať vo vytvorenom PDF súbore s možnosťou uloženia a ďalšej editácie bez nutnosti spustenia účtovníctva. Vzhľadom na oneskorené dodanie podkladov zo strany DR zatiaľ nie je vytvorená podpora pre vyplňanie tabuliek priamo z účtovných údajov. Na tejto funkcionalite sa intenzívne pracuje a prepočty z účtovníctva budú postupne doplňované. Pre sprístupnenie Poznámok je potrebné zaktualizovať modul Administrácie na verziu minimálne 4.5.1.5 a jeho prostredníctvom zaktualizovať účtovnú aplikáciu

  4.5.1.5

  02.2012
  • opravená chyba v daňovom priznaní pre DPH v r. 20 a 21 a následne r. 26, 27,28 - vyskytla sa len v prípade opravy základu dane podľa §25 a opravy odpočítanej dane podľa §53. Chyba nemala vplyv na celkový výsledok.

  4.5.1.3

  02.2012
  • priame prepojenie s aplikáciou Daňového riaditeľstva SR eDane
   • spustenie aplikácie eDane priamo z prostredia účtovníctva s automatickým vyplnením vybraného daňového priznania - nie je potrebný použiť import prostredníctvom XML súboru
   • pri exporte daňového priznania je potrebné navoliť eDane (voľba je dostupná pre aktuálne dostupné tlačivá a priebežne sa aktualizuje v závislosti od prístupnosti podkladov zo strany DR SR)
   • podpora všetkých zverejnených daňových priznaní v aplikácii eDane
  • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2011- pracuje sa, konečné riešenie je závislé na dodaných podkladoch z DR SR
  • evidencia viacerých čiastkových splatností na faktúrach (zádržné)

  4.5.1.2

  02.2012
  • do programu bol zapracovaný nový číselník daňových úradov po reforme daňovej správy, ktorý je automaticky zaktualizovaný v číselníku Partneri na základe poštových smerovacích čísel
  • upravená tlačová zostava pre platby fyzickým osobám. V Údajoch o vlastnej firme a v číselníku Partneri pribudla možnosť zadať adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ak je odlišná od miesta podnikania. Pred vytlačením zostavy, je potrebné doplniť tieto údaje, nakoľko sú povinné.

  4.5.1.1

  01.2012
  • nový režim tvorby a likvidácie vzájomných zápočtov pohľadávok a záväzkov
   • vytvorenie zápočtovej zmluvy s automatickou ponukou zahrnutia príslušných pohľadávok a záväzkov, tlač zmluvy
   • aj možnosť vzájomného započítania faktúr a dobropisov
   • možnosť úpravy a uloženia predvolených textov zmluvy
   • likvidácia zápočtovej zmluvy s vygenerovaním interného dokladu do saldokonta i zápisu úhrad do knihy faktúr
  • daňové priznanie DPH pre rok 2012 včítane exportu do XML
  • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B pre rok 2011 včítane exportu do XML
  • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby pre rok 2011 včítane exportu do XML
  • možnosť automatického rozúčtovania DPH pri zadávaní bez nutnosti vstupovať do okna rozúčtovania DPH (nastavuje sa v Možnosti- Typy dokladov a číslovanie-Pokladňa, Odberateľské faktúry, Dodávateľské faktúry). Pri DPH na vstupe a používaní koeficientu sa dá tiež prednastaviť spôsob uplatňovania odpočítateľnej DPH.
  • odstránená nezrovnalosť pri zaokrúhľovaní účtovných výkazov v celých EUR
  • možnosť hromadného elektronického odosielania upomienok (odosielanie s prílohou alebo vytvorením personalizovaných e-mailov s telami upomienok)
  • možnosť tlače úhrady faktúry v hotovosti na fiškálnej tlačiarni z režimu napĺňania pokladne (v prípade, že fiškálna tlačiareň je pripojená k počítaču)
  • v prezentácii Výsledkov pribudol výsledok hospodárenia pred zdanením, t.j. účtovný výsledok očistený od účtov skupiny 59 - Dane z príjmov. Tento výsledok sa vpisuje do r. 100 Daňového priznania PO

  Verzia 4.4

  4.4.4.1

  01.2012
  • doplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (Zadávanie- Daňové priznania - Daň z motorových vozidiel)
   • vytvorenie zoznamu vozidiel s nastavením kategorizácie (Číselníky - Vozidlá)
   • podpora pre vygenerovanie príslušnej sadzby pre rok 2011 na základe kategórie a príslušnosti k samosprávnemu kraju (je potrebné nastaviť v údajoch o vlastnej firme)
   • tvorba PDF dokumentov s možnosťou uloženia do samostatného PDF súboru
  • v zmysle Zákona o správe daní (daňový poriadok) boli upravené hlásenia o platbách fyzickým osobám. Zároveň boli doplnené povinné identifikačné údaje.

  4.4.3.1

  07.2011
  • výkazy (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) platné pre podnikateľské subjekty od 01.01.2011 aj v anglickom jazyku (PDF verzia).
  • možnosť výberu len označených záznamov v Prehľade - Kniha odberateľských faktúr a Kniha dodávateľských faktúr

  4.4.2.6

  04.2011
  • nové výkazy (Súvaha, Výkaz ziskov a strát) platné pre podnikateľské subjekty od 01.01.2011.
  • do číselníka účtovej osnovy boli pridané nové účty: 133 - Nehnuteľnosť na predaj, 316 - Čistá hodnota zákazky, 507 - Predaná nehnuteľnosť, 606 - Výnosy zo zákazky, 607 - Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
  • upravený formulár vyúčtovacej faktúry s prijatou platbou s DPH - na faktúre je zobrazená aj DPH z preddavku aj celková cena faktúry s DPH
  • upravené zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry s prijatou platbou s DPH

  4.4.2.0

  02.2011
  • zmysle usmernenia DR SR bolo upravené tlačivo faktúry s odpočítaním prijatej, resp. poskytnutej platby s DPH
  • možnosť prenosu údajov minulého obdobia do Výkazu ziskov a strát pomocou tlačidla-Aktualizovať PS z archívu.
  • v archíve možnosť prenosu konfigurácie Súvahy a Výkazu ziskov a strát z bežného-aktuálneho obdobia

  4.4.1

  01.2011
  • daňové priznanie DPH platné od 01.01.2011
  • daňové priznanie PO pre rok 2010 s možnosťou editácie PDF súboru a s možnosťou uloženia do samostatného PDF súboru (bez potreby FDF súboru), doplnené aj generovanie potvrdenia o podaní daňového priznania do PDF súboru
  • daňové priznanie FO typ B pre rok 2010 s možnosťou editácie PDF súboru a s možnosťou uloženia do samostatného PDF súboru (bez potreby FDF súboru)
  • potvrdenie podpory nových sadzieb DPH platných v roku 2011 (sadzbu DPH nie je možné používateľsky meniť), automatická zmena sadzby DPH pri zmene dátumu DPH, alebo pri prepínaní archívu
  • upomienky - sledovanie upomienok v časovej následnosti podľa nastavenia v Možnosti - upomienky, sledovanie histórie vystavenia upomienok
  • uchovávanie výkazov v archíve
  • archív - možnosť používateľského uzamknutia posledného archívu proti úpravám, staršie archívy sú uzamknuté automaticky programom