Evidencia majetku

O produkte Cenník

Verzia 5.3

5.3.1.1

01.2020
 • Podpora pre úpravu daňových odpisov podľa legislatívnych zmien 2020
  • úprava zaokrúhľovania odpisov na eurocenty matematicky - je potrebné spustiť voľbu Prepočet odpisových plánov (Dlhodobý majetok -> Pomôcky -> Prepočet odpisových plánov)
  • doplnenie odpisovej skupiny 0
  • presun neodpisovaného majetku z odpisovej skupiny 0 do odpisovej skupiny 9
 • Možnosť zrušenia vyradenia karty v prípade už vyradeného majetku

Verzia 4.9

4.9.1.2

01.2016
 • Podpora pre úpravu daňových odpisov podľa legislatívnych zmien 2015
  • limit na vstupnú cenu osobného automobilu (§ 17 ods. 34) - na karte majetku je možné označiť Limit na vstupnú cenu  - v tomto prípade je karta majetku zahrnutá do zoznamu pre výpočet daňového odpisu z limitovanej vstupnej ceny a  rozdiel medzi uplatňovaným odpisom na karte a limitovaným odpisom je zobrazený v prehľade Uplatnených daňových odpisov za rok v stĺpci Rozdiel DO a odp. z LVC (Dlhodobý majetok-> Prehľady->Uplatnené odpisy za rok)
  • majetok poskytovaný na prenájom (§ 19 ods.3a) - na karte majetku  je možné zaškrtnúť voľbu Poskytovaný na prenájom - v tomto prípade sa otvorí tlačidlo Cena prenájmu, kde sa vloží obdobie prenájmu v roku a celkový príjem z prenájmu za príslušný rok, na základe čoho program vypočíta hodnotu uplatňovaného daňového odpisu. Túto hodnotu je možné aj ručne korigovať. Zápisom dôjde k prepočtu daňového odpisového plánu s použitím tohto daňového odpisu v príslušnom roku. Rozdiel medzi uplatňovaným odpisom na karte a teoretickým daňovým odpisom v danom roku je zobrazený v prehľade Uplatnených daňových odpisov za rok v stĺpci Neupl. DO z prenájmu  (Dlhodobý majetok-> Prehľady->Uplatnené odpisy za rok)
  • majetok využívaný aj na osobnú potrebu na karte majetku je možné zaškrtnúť voľbu Používaný pre osobnú potrebu v tomto prípade  je potrebné zadať uplatňované percento do daňových odpisov. Krátená hodnota daňového odpisu je zobrazená  v prehľade Uplatnených daňových odpisov za rok v stĺpci Odpis DP  (Dlhodobý majetok-> Prehľady->Uplatnené odpisy za rok). Na karte majetku beží odpisovanie podľa normálnych sadzieb
  • uplatnenie pomernej časti daňového odpisu pri predaji (§22 ods.12) - pri vyraďovaní hmotného majetku s možnosťou uplatnenia pomernej časti daňových odpisov, môžete uplatniť pomernú výšku daňových odpisov v roku vyradenia výberom voľby Predaj s uplatneným odpisom. Zápisom vyradenia dôjde najskôr k zápisu čiastkového odpisu a následne k zápisu vyradenia majetku.  
  • doplnené príslušné filtre umožňujúce zobraziť karty s LVC, karty majetku používaného na prenájom  a karty majetku používaného aj na osobnú potrebu

4.9.1.1

01.2016
 • Vyraďovanie majetku - doplnenie informácie vo vyraďovacom protokole o zostatkovej cene majetku v čase vyradenia
 • nový prehľad vyradeného majetku za rok  s vyčíslením zostatkovej ceny vyradeného majetku v čase vyradenia
 • doplnené súčty vo všetkých zoznamoch a sumarizačných prehľadoch k majetku

Verzia 4.8

4.8.2.1

09.2015
 • Oprava chybného prepočtu účtovných odpisových plánov pri majetku obstaranom formou finančného prenájmu. Spustením voľby Prevod 2015 sa prepočítajú len daňové odpisy. Ak potrebujete zmeniť aj účtovné odpisy, treba byť na konkrétnej karte a spustiť voľbu Zmena spôsobu odpisovania, kde sa zadá celkový počet mesiacov, za ktorý chcete majetok účtovne odpísať.

4.8.1.4

03.2015
 • Novelou zákona o dani z príjmov sa rozširuje počet odpisových skupín zo štyroch na šesť a zrýchlená metóda odpisovania je možná len pre majetok zaradený do odpisovej skupiny dva a tri. Daňovník je povinný vykonať zmenu odpisovania aj pri už odpisovanom majetku. Zmena odpisovania a prepočítanie odpisových plánov sa vykoná vo voľbe Prevod 2015
 • Doplnená možnosť vyradenia časti majetku
 • Dopracované vytvorenie účtovného zápisu pre zúčtovanie zostatkovej ceny majetku pri vyradení a jeho vyradenie v obstarávacej cene s možnosťou prevodu do účtovníctva 

Verzia 4.6

4.6.1

02.2013
 • možnosť dávkovej tlače zaraďovacích a vyraďovacích protokolov
 • na karte DM doplnená možnosť zadania vecného bremena, záložného práva, dotácie na dlhodobý majetok a podobne. V súvislosti s tým upravená tlačová zostava Inventárna karta dlhodobého majetku a výber podmienky na takýto majetok
 • možnosť odfiltrovať a vytlačiť zostavu vo voľbe Sumarizácia - Odpisové plány - Účtovné a daňové odpisy ročne - majetok nadobudnutý v bežnom roku aj podľa odpisových skupín, ktorá slúži ako podklad pre riadok č.4 Tabuľky B Daňového priznania PO - Pomerná časť z ročného odpisu neuplatnená v prvom roku odpisovania.

Verzia 4.5

4.5.2

11.2012
 • opravená chyba výpočtu odpisového plánu pri majetku odpisovanom zrýchleným spôsobom a zaradenom v roku 2012. Výpočet prebehol správne, ak obstarávacia cena majetku bola v celých eurách. Chyba sa prejavila len pri cene, ktorá obsahovala centy a až v poslednom roku odpisovania (t.j. pre 1. odpisovú skupinu až v piatom roku odpisovania - v roku 2016). Dovtedy boli odpisy vypočítané správne. Ak je už majetok zaradený, treba na karte vykonať prepočet odpisového plánu.

4.5.1

04.2012
 • nový spôsob uplatňovania daňových odpisov od 1. 1. 2012. V prvom roku odpisovania je možné do daňových výdavkov uplatniť len pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov od mesiaca zaradenia HM do konca zdaňovacieho obdobia.
 • pri zrýchlenom odpisovaní je na karte zobrazená okrem reálnej daňovej zostatkovej ceny aj zostatková cena, ktorá slúži na účely výpočtu odpisov v ďalších rokoch odpisovania
 • spôsob odpisovania finančného prenájmu bol zmenený dvakrát. Prvá zmena platná od 1. 1. 2012 zrovnoprávnila v odpisovaní majetok obstaraný kúpou s majetkom obstaraným finančným prenájmom - mal sa teda odpisovať podľa § 26 buď rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom po zaradení do odpisových skupín. Druhou zmenou, platnou od 1. 3. 2012, bol vrátený pôvodný spôsob odpisovania finančného prenájmu. V prípade obstarania a odpisovania takéhoto majetku v mesiacoch január a február odporučujeme vynulovať na karte už uplatnené odpisy, preradiť majetok do finančného prenájmu, spustiť opätovne odpisy a prípadné rozdiely v účtovných odpisoch opraviť v účtovníctve.