Mzdy a personalistika

O produkte Cenník

Verzia 5.6

5.6.2.9

01.2024
 • Od 01.01.2024 sa mení minimálna mzda na 750,00 €/mes., hodinová 4,310 €/hod.
 • Od 01.01.2024 sa mení nezdaniteľná časť základu dane na sumu 470,54 €/mesiac.
 • Od 01.01.2024 ostáva suma daňového bonusu na sumu 140 €/mesiac na dieťa do 18 rokov;  50 €/mes. dieťa nad 18 rokov.
 • Od 01.01.2024 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne 9 128 € mesačne.
 • Od 01.01.2024 sa mení maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend 78 240 €.
 • Od 01.01.2024 sa mení maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti na 85,7424 €.
 • Nové tlačivo "Žiadosť o ročné zúčtovanie dane " za rok 2023.
 • Nové tlačivo Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti  za  rok 2023.

 

5.6.2.2

11.2023
 • Nová zostava: Zoznam zamestnancov-znížené odvody zamestnávateľa v potravinárstve a živočíšnej výrobe.  Zostavy mesačné--Sociálna poisťovňa výkazy. Zostava je samostatne pre MVPP a VPP. Výsledok je výška štátnej pomoci o ktorú si môžete znížiť úhradu do SP.

Verzia 5.5

5.5.2.8

01.2023
 • Hromadný RLFO  zmena - analytické údaje  nájdete v mesačných zostavách - Sociálna poisťovňa výkazy  - Registračné listy FO
 • Nový typ dohody  Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce od 01.01.2023.  Obsahuje novú OOP-SP =605,50 € odpočet na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Dohoda je maximálne na 8 mesiacov a 520 hodín v kalendárnom roku. Druhy sezónnej práce  sú taxatívne vymenované v prílohe č. 1b Zákonníka práce.

5.5.2.7

01.2023
 • Od 01.01.2023 sa mení minimálna mzda na 700,00 €/mes., hodinová 4,023 €/hod.
 • Od 01.01.2023 sa mení nezdaniteľná časť základu dane na sumu 410,24 €/mesiac.
 • Od 01.01.2023 sa mení suma daňového bonusu na sumu 140 €/mesiac na dieťa do 18 rokov;  50 €/mes. dieťa nad 18 rokov.
 • Od 01.01.2023 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne 8 477 € mesačne.
 • Od 01.01.2023 sa mení maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend 72 660 €.
 • Od 01.01.2023 sa mení maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti na 79,6273 €.
 • Nové tlačivo "Žiadosť o ročné zúčtovanie dane " za rok 2022.
 • Nové tlačivo Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti  za  rok 2022.

5.5.2.5

12.2022
 • Aktualizovaný export Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) pre Sociálnu poisťovňu platný od 14.12.2022.  Nové povinné údaje kód miesta výkovu práce, kód druhu vykovávanej práce (SK ISCO-08) vyplňte na karte zamestnanca "Vzdelanie-štatistika"
 • Nový dátum oznámenia uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) a dátum oznámenia ukončenia uplatňovania OOP je na karte zamestnanca "Mzdové udaje"  -  "Prihlásenie OOP"  staré "Prihlásenie DP"
 • Nové tlačivo Oznámenie na uplatnenie OOP študent  a Oznámenie na uplatnenie OOP dôchodca

5.5.1.7

08.2022
 • zmena stravného od 01.09.2022.
  • Do 31.08.2022  minimálny  príspevok na stravu   2,48€   od  01.09.2022  2,64€
  • Do 31.08.2022  maximálny príspevok na stravu  3,30€  od  01.09.2022  3,52€

5.5.1.5

07.2022
 • daňový bonus platný od 01.07.2022
  • 70€ na dieťa vo veku do 15 rokov
  • 40€ na dieťa vo veku od 15 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

20% čiastkového základu dane pri 1 dieťati

27% čiastkového základu dane pri 2 deťoch

34% čiastkového základu dane pri 3 deťoch

41% čiastkového základu dane pri 4 deťoch

48% čiastkového základu dane pri 5 deťoch

55% čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

5.5.1.0

04.2022
 • zmena stravného od 01.05.2022.
  • Do 04/2022 minimálny príspevok na stravu  2,11€   od  05/2022  2,48€
  • Do 04/2022 maximálny príspevok na stravu  2,81€  od  05/2022  3,30€
 • Doplnená podpora pre zasielanie žiadosti o podporu v čase skrátenej práce - zostava, .csv súbor (zostavy mesačné--Sociálna poisťovňa-výkazy--Zoznam - ZM 324 )

5.5.0.0

03.2022
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov do SP platný od 03/2022
 • Výkaz poistného a príspevkov do SP od 02/2022 (03992022)

Verzia 5.4

5.4.4.1

03.2022
 • Nová ZM324 Prekážka v práci počas strátenej práce -  80% PPÚ použitie od 03/2022
 • Nová ZM639 PFP - zamestnávateľ  (Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce) 
 • Nová ZM650 Oprava PFP - zamestnávateľ

5.4.3.8

02.2022
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2021
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2%

5.4.3.7

01.2022
 • Nová ZM 472 Nepeňažné plnenie - oslobodené do 500 €  (platné od 01.01.2022)
 • Tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 1. strana

5.4.3.0

01.2022
 • Od 01.01.2022 sa mení minimálna mzda na 646,00 €/mes., hodinová 3,713 €/hod.
 • Od 01.01.2022 sa mení nezdaniteľná časť základu dane na sumu 381,61 €/mesiac.
 • Od 01.01.2022 sa mení suma daňového bonusu na sumu 23,57 €/mesiac na dieťa nad 15 rokov;  43,60 €/mes. dieťa od 6 do 15 rokov;  47,14 € dieťa do 6 rokov.
 • Od 01.01.2022 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne 7 931 € mesačne.
 • Od 01.01.2022 sa mení maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend 67 980 €.
 • Od 01.01.2022 sa mení maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti na 74,4986 €.
 • Od 01.01.2022 sa mení maximálna suma mesačného príjmu  759,11 €  zamestnanca, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2022 nastúpi do prac. pomeru.
 • Nové tlačivo "Žiadosť o ročné zúčtovanie dane " za rok 2021.
 • Nové tlačivo Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti  za  rok 2022.

5.4.2.0

12.2021
 • Upravená zostava "Zoznam - ZM321,322 - vypl.náhrada - korona "  podľa podmienok za 10/2021 a 11/2021

5.4.1.8

11.2021
 • Aktualizovaný export  RLFO pre Sociálnu poisťovňu verzia 2022 platná od 17.11.2021.
 • Doplnené nové pole na karte zamestnanca - mzdové údaje " Typ pracovnoprávneho vzťahu" 

5.4.1.7

10.2021
 • Od 1.10.2021 sa mení oznamovacia povinnosť  do zdravotných poisťovní. Zamestnávateľ už neoznamuje poberanie rodičovského príspevku, ošetrovné, materské a nemocenské (ZM 500). Ostáva povinnosť oznámiť poberanie náhrady príjmu (ZM 510 a ZM511) kódom 1O Z (začiatok). 1O K (koniec) oznamuje zamestnávateľa len ak nenasleduje ZM 500.
 • Upravené presmerovanie exportovných súborov pre finančnú správu v aktualizovanej aplikácii e-Dane.
 • Aktualizovaná zostava "Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku"

Verzia 5.3

5.3.4.9

07.2021
 • Od 01.01.2021 do 30.06.2021 rozlišujeme dve sumy daňové bonusu
  • deti do 6 rokov majú nárok na dvojnásobný daňový bonus 46,44€
  • deti od 6 do 25 rokov  majú nárok na základnú sumu daňového bonusu 23,22€
 • Od 01.07.2021 do 31.12.2021 rozlišujeme tri sumy daňového bonusu
  • deti do 6 rokov majú nárok na dvojnásobný daňový bonus 46,44€
  • deti od 6 do 15 rokov  majú nárok na  daňový bonus vo výške 1,7 násobku základného daňového bonusu  39,47€
  • deti od 15 do 25 rokov  majú nárok na základnú sumu daňového bonusu 23,22€

5.3.4.8

06.2021
 • Nová ZM 416 Príspevok zamestnávateľa na stravu - nepeňažný
 • Nová ZM 417 Príspevok zamestnávateľa na stravu sociálny fond - nepeňažný. Po zadaní ZM 416 v tvorbe miezd program vygeneruje ZM 417.
 • Doplnená funkcia  generovania ZM 416 a ZM 417 po zadaní ZM 719 Zrážka za stravné lístky v Číselníku ZM . 

5.3.4.6

05.2021
 • Nová verzia RLFO (2021_1) platná od 19.05.2021

5.3.4.0

03.2021
 • nová ZM 414 Finančný príspevok na stravovanie
 • nová ZM 415 Finančný príspevok na stravovanie - sociálny fond
 • nové tlačivo "Rozhodnutie zamestnanca o spôsobe stravovania"  v Personalistike.

5.3.3.8

03.2021
 • Doplnená možnosť zadať  pracovnú dobu do Potvrdenia o výkone zamestnannia pre dochádzanie zamestnancov do zamestnania počas núdzového stavu.

5.3.3.5

02.2021
 • Nový mesačný výkaz príspevkov a poistného do Sociálnej poisťovne platný od 01/2021
 • Upravená mesačná zostava "Zoznam - Sociálna poisťovňa - MVPP"  pridané IČPV

5.3.3.4

01.2021
 • Nový výkaz príspevkov (VP xml) pre Sociálnu poisťovňu platný už za 12/2020

5.3.3.2

01.2021
 • Vytvorený import IČPV (súbor) z Sociálnej poisťovne.
 • Nové tlačivo Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti  za  rok 2021.

5.3.3.1

01.2021
 • Upravené RLFO aj s IČPV platné od 14.01.2021
 • Upravené príplatky na pevné čiastky od 01.01.2021

5.3.3.0

01.2021
 • Od 01.01.2021 sa mení minimálna mzda na 623,00 €/mes., hodinová 3,580 €/hod.
 • POZOR od 01.01.2021 sa zmenil výpočet minimálnych mzdových nárokov. Už to nie je násobok minimálnej mzdy v príslušnom stupni náročnosti práce.
 • Od 01.01.2021 sa mení nezdaniteľná časť základu dane na sumu 375,95 €/mesiac.
 • Od 01.01.2021 sa mení suma daňového bonusu na sumu 23,22 €/mesiac.
 • Od 01.01.2021 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne 7 644 € mesačne.
 • Od 01.01.2021 sa mení maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend 65 520 €.
 • Od 01.01.2021 sa mení maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti na 71,8027 €.
 • Od 01.01.2021 sa mení maximálna suma mesačného príjmu  731,64 €  zamestnanca, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2021 nastúpi do prac. pomeru.
 • Nové tlačivo "Žiadosť o ročné zúčtovanie dane " za rok 2020.
 • Upravené príplatky ZM 230,231,224,244,225,227 odpojenie od minimálnej mzdy ale budú ustanovené pevnou sumou priamo v Zákonníku práce.
 • Pomocná štatistiská zostava pre projekt Prvá pomoc (rozčlenenie na muži, ženy a vek).
 • Upravené tlačivo Ročné zúčtovanie dane za rok 2020.

5.3.2.9

01.2021
 • Nasadenie nového RLFO vo verzii 2021 od 01.01.2021.  IČPV ešte nie je funkčné.
 • Nové polia na karte zamestnanca: Cudzinec bez trvalého pobytu, Identifikačné číslo poistného vzťahu (IČPV), Štát narodenia.
 • Nové tlačivo: Potvrdenie o výkone zamestnania v  čase zákazu vychádzania.

5.3.2.4

11.2020
 • Upravená pomocná zostava "Podklady pre príspevok na podporu a udržanie pracovných miest"  za mesiac október 2020. (Zostavy mesačné--Sociálna poisťovňa-výkazy--Zoznam-ZM 321, 322 - vypl. náhrada - korona)
 • Nový export do formátu .csv podkladov pre príspevok na podporu a udržanie pracovných miest.  Ak posielate Opatrenie číslo 1 a 3A,  nezadávate žiadnu voľbu. Ak posielate Opatrenie 3B, zaškrtnite vybranú podmienku "Opatrenie 3B ".

5.3.1.5

04.2020
 • Nová ZM 322 Náhrada mzdy - §250b ods.6  na poskytnutie príspevkov zamestnávateľom na podporu udržania pracovných miest štátom (80 % PPÚ).

5.3.1.4

04.2020
 • Opravený výpočet kalendárnych dni v mesačnom výkaze do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní pre ZM 321.

5.3.1.2

04.2020
 • Nová zostava  Podklady pre príspevok na podporu a udržanie pracovných miest.  Zostava je vytvorená zo zložky mzdy 321.  Nájdete ju:  Tlačové zostavy mesačné, Sociálna poisťovňa-výkazy.

5.3.1.1

03.2020
 • Nová štruktúra výkazov pre Sociálnu poisťovňu. Platné od 01.04.2020 nový druh poistného na príspevok  pre príslušníka obecnej polície.
 • Nová ZM 321 Náhrada mzdy - §142 ods.3 bude použitá na poskytnutie príspevkov zamestnávateľom na podporu udržania pracovných miest štátom.
 • Nová ZM 515 Ošetrovné - mimoriadne uplatnené zamestnancov v SP od 16.3.2020 nepretržite do odvolania.
 • Nová ZM 504 Nemocenske - karanténa,izolácia platené Sociálnou poisťovňou od 1. dňa trvania. Platí pre DNP od dátumu vzniku 27.03.2020

Verzia 5.1

5.1.9.6

01.2020
 • Opravené vykazovanie odvodov uplatnených zo zdaniteľných príjmov na Potvrdení o zdaniteľnej mzde za rok 2019 pre zamestnancov, ktorým bola vyplatená 13. letná odmena. Zamestnancom, ktorí nemali vyplatenú ZM 284 - 13. Letná odmena - sa Potvrdenie nemení.
 • Nová ZM 477 Príspevok na športovú činnosť dieťaťa
 • Upravené Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019.
 • Upravené Hlásenie o vyúčtovaní dane  za rok 2019.

5.1.9.0

01.2020
 • Od 01.01.2020 sa mení minimálna mzda na 580,00 €/mes., hodinová 3,333 €/hod.
 • Od 01.01.2020 sa mení nezdaniteľná časť základu dane na sumu 367,85 €/mesiac.
 • Od 01.01.2020 sa mení suma daňového bonusu na sumu 22,72 €/mesiac.
 • Od 01.01.2020 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne 7 091 € mesačne.
 • Od 01.01.2020 sa mení maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend 60 780 €.
 • Od 01.01.2020 sa mení maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti na 66,6082 €.
 • Od 01.01.2020 sa mení maximálna suma mesačného príjmu  678,71 €  zamestnanca, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2020 nastúpi do prac. pomeru.
 • Nové tlačivo "Žiadosť o ročné zúčtovanie dane " za rok 2019.
 • Nové tlačivo "Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb"
 • Nové tlačivo "Potvrdenie o príjme a zrazených preddavkoch za rok 2020"

5.1.8.2

04.2019
 • Od 01.04.2019 zvýšenie Daňového bonusu pre deti do 6 rokov.
 • Upravený výpočet ZM 284 "13. Letná odmena", platná pre máj 2019. Výška odmeny minimálne 500€, oslobodená od platenia zdravotného poistenia a dane.
 • Upravené výšky príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu a noc. Úprava platí od 01.05.2019.

5.1.7.5

02.2019
 • Nové tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018.
 • Upravené tlačivo Potvrdenie o zaplatní  dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018.
 • Upravené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 • Upravené tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 1. strana.
 • Upravené tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018 2. strana.

5.1.6.5

01.2019
 • Od 01.01.2019 Nové tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Nová ZM 127 Daňový bonus na zaplatené úroky
 • Nová ZM 470 Príspevok na rekreáciu

5.1.5.6

01.2019
 • Od 01.01.2019 sa mení minimálna mzda na 520,00 €/mes., hodinová 2,989 €/hod.
 • Od 01.01.2019 sa mení nezdaniteľná časť základu dane na sumu 328,11 €/mesiac.
 • Od 01.01.2019 sa mení suma daňového bonusu na sumu 22,17 €/mesiac.
 • Od 01.01.2019 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne 6 678 € mesačne.
 • Od 01.01.2019 sa mení maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend 57 240 €.
 • Od 01.01.2019 sa mení maximálny denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti na 62,7287 €.
 • Nové tlačivo "Žiadosť o ročné zúčtovanie dane " za rok 2018.
 • Upravené tlačivo "Potvrdenie o príjme a zrazených preddavkoch za rok 2018"
 • Nové tlačivo "Potvrdenie o príjme a zrazených preddavkoch za rok 2019"

Verzia 5.0

5.0.4.0

01.2018
 • Nové tlačivo "Žiadosť o ročné zúčtovanie dane " za rok 2017.
 • Aktualizované tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu" pre rok 2018.
 • Upravené tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2017 1. strana.

5.0.3.9

01.2018
 • Od 01.01.2018 sa mení minimálna mzda na 480,00 €/mes., hodinová 2,759 €/hod.
 • Od 01.01.2018 sa mení nezdaniteľná časť základu dane na sumu 319,17 €/mesiac.
 • Od 01.01.2018 sa mení suma daňového bonusu na sumu 21,56 €/mesiac.
 • Od 01.01.2018 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne 6 384 € mesačne.
 • Od 01.01.2018 sa mení maximálny DVZ pre dočasnú pracovnú neschopnosť na sumu 59,9671 €/deň
 • Pre rok 2018 ostáva maximálna mesačná suma príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov pre uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia. Študenti do 18 rokov 200 € aj študenti nad 18 rokov 200 €.
 • Od 01.01.2018 zamestnanci, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní a dátum vzniku pracovného vzťahu je po 1.1.2017 uplatnenie výnimky pre odvody do príjmu 611,04  €.

5.0.1.2

04.2017
 • podpora na vytvorenie a odosielanie XML súboru ročného štatistického zisťovania  o úplných nákladoch práce za rok 2016 ÚNP 1-01.
 • Zostava je v "Zostavy ročné --- Štatistické zostavy" a obsahuje:
  • "Náhľad" tlačová zostava pre vlastné potreby, nie orginálne tlačivo
  • "Prvá strana" program vyplní polia, ktoré súvisia so mzdami. Polia môžete prepisovať a dopĺňať podľa údajov z účtovníctva.
  • "Druhá strana" program vyplní polia, ktoré súvisia so mzdami. Polia môžete prepisovať a dopĺňať podľa údajov z účtovníctva.
  • "Export do XML" vytvorenie súboru do zvoleného adresára.

Verzia 4.9

4.9.5.7

01.2017
 • Od 01.01.2017 sa mení minimálna mzda na 435,00 €/mes., hodinová 2,50 €/hod.
 • Od 01.01.2017 ostáva nezdaniteľná časť základu dane na sumu 316,94 €/mesiac.
 • Od 01.01.2017 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne 6 181 € mesačne.
 • Od 01.01.2017 bol maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do zdravotných poisťovní zrušený.
 • Od 01.01.2017 sa mení maximálny DVZ pre dočasnú pracovnú neschopnosť na sumu 58,0602 €/deň
 • Pre rok 2017 ostáva maximálna mesačná suma príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov pre uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia. Študenti do 18 rokov 200 € aj študenti nad 18 rokov 200 €.
 • Od 01.01.2017 zamestnanci, ktorí boli dlhodobo nezamestnaný a dátum vzniku pracovného vzťahu je po 1.1.2017 uplatnenie výnimky pre odvody do príjmu 591,61 €.

4.9.3.7

10.2016
 • Nová pomocná zostava "Zoznam poistencov s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia" (mesačné zostavy--zdravotná poisťovňa).  

Verzia 4.8

4.8.5.4

01.2016
 • Od 01.01.2016 sa mení minimálna mzda na 405,00 €, hodinová 2,3280 €/hod.
 • Od 01.01.2016 ostáva nezdaniteľná časť základu dane na sumu 316,94 €/mesiac.
 • Od 01.01.2016 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní na sumu 4 290,00 € mesačne.
 • Od 01.01.2016 sa mení maximálny DVZ pre dočasnú pracovnú neschopnosť na sumu 42,3123 €/deň
 • Pre rok 2016 ostáva maximálna mesačná suma príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov pre uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia. Študenti do 18 rokov 200 € aj študenti nad 18 rokov 200 €.
 • Od 01.01.2016 suma pre 25% sadzbu dane ostáva nad 2 918,53 €
 • Od 01.01.2016 zamestnanci, ktorí boli dlhodobo nezamestnaný a dátum vzniku pracovného vzťahu je po 1.1.2016 uplatnenie výnimky pre odvody do príjmu 574,86 €.

Verzia 4.7

4.7.6.5

02.2015
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2014

4.7.5.5

01.2015
 • Od 01.01.2015 sa novelou zákona o zdravotnom poistení zavádza " Odpočítateľná položka ", ktorá znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na poistné. Odpočítateľná položka je najviac 380 € mesačne. Uplatnenie odpočítateľnej položky vyznačte na karte zamestnanca mzdové údaje, zaškrtnutím voľby "Odpočítateľná položka do ZP".

4.7.5,4

01.2015
 • Upravený výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2014.
 • Upravené tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014  1. strana.
 • Od 01.01.2015 sa mení rozhodné obdobie na výpočet DVZ pre výpočet náhrady príjmu pri DPN. Zmena sa dotýka len zamestnancov, ktorým nemocenské poistenie začalo v predchádzajúcom kalendárnom roku.  Rozhodné obdobie v týchto prípadoch bude od vzniku poistenia  do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu začiatku PN.
 • Vzhľadom na novú kontrolu Sociálnej poisťovne, RLFO ukončenie prerušenia upravený export. Okrem dátumu ukončenia prerušenia sa uvedie aj dátum začiatku prerušenia a dôvod prerušenia.

4.7.4.6

01.2015
 • Od 01.01.2015 sa mení minimálna mzda na 380,00 €, hodinová 2,184 €/hod.
 • Od 01.01.2015 ostáva nezdaniteľná časť základu dane na sumu 316,94 €/mesiac.
 • Od 01.01.2015 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní na sumu 4 120,00 € mesačne.
 • Od 01.01.2015 sa mení maximálny DVZ pre dočasnú pracovnú neschopnosť na sumu 40,6356 €/deň
 • Pre rok 2015 je nová maximálna mesačná suma príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov pre uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia. Študenti do 18 rokov 200 € aj študenti nad 18 rokov 200 €.
 • Od 01.01.2015 suma pre 25% sadzbu dane ostáva nad 2 918,53 €
 • Od 01.01.2015 zamestnanci, ktorí boli dlhodobo nezamestnaný a dátum vzniku pracovného vzťahu je po 1.1.2015 uplatnenie výnimky pre odvody do príjmu 552,08 €.

4.7.4.4

01.2015
 • Nové tlačivo "Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku".  Tlačivo súvisí s novou odpočítateľnou položkou, ktorá platí od 01.01.2015 je umiestnené v personálnych zostavách v Prehľade zamestnancov.
 • Upravené tlačivo "Žiadosť o ročné zúčtovanie dane " za rok 2014.

Verzia 4.6

4.6.8.5

03.2014
 • Rozšírené potvrdenie o príjme a zrazených preddavkoch pre zamestnancov, ktorí majú štyri a viac detí. Doplnená druhá strana zo zoznamom detí.
 • Opäť upravený výpočet poistného pre ZM 433 Príspevok z ÚPSVaR podľa metodického postupu Sociálnej poisťovne.
 • Upravený výpočet vo výkaze do SP Výkaz poistného a príspevkov. Ak sa príjem rozpočítava na viac rokov dozadu, program bude rátať s maximálnym vymeriavacím základom podľa príslušného roku.
 • Nová zostava  "Evidencia materskej a rodičovskej dovolenky" v kmeňových zostavách. Doplnená možnosť výberu podmienky v Prehľade zamestnancov "Materská dovolenka" alebo "Rodičovská dovolenka". Podmienkou je správne vyplnený údaj na karte zamestnanca -- Osobné údaje časť Prerušenia a vyradenia.
 • Vo vyúčtovaní doplnené upozornenie na ukončenie materskej a rodičovskej dovolenky dva mesiace dopredu.

4.6.8.4

02.2014
 • Nová ZM 080 Starostlivosť o dieťa do 6 rokov. Na karte zamestnanca Osobné údaje časť "Prerušenia a vyradenia" zadajte ZM 080 podľa obdobia, počas ktorého sa zamestnanec staral o dieťa do 6 rokov veku alebo o dieťa s dlhodobým nepriaznivým stavom do 18 rokov veku. Tento údaj sa použije na vyplnenie polí Kalendárne dni vylúčených dôb v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov a v Výkaze poistného a príspevkov do SP.  Na web stránke Sociálnej poisťovne je aj poučenie o správnom vypĺňaní tejto položky.

4.6.8.1

02.2014
 • Doplnená možnosť zaškrtnúť  voľbu na karte zamestnanca - Mzdové údaje "Zamestnanec podľa §7 ods. 2 " údaj sa použije pri vytvorení RLFO prihláška. Táto voľba nemá vplyv na výpočet odvodov a dane.

4.6.6.4

01.2014
 • Od 01.01.2014 sa mení minimálna mzda na 352,00 €, hodinová 2,023 €/hod.
 • Od 01.01.2014 sa mení nezdaniteľná časť základu dane na sumu 316,94 €/mesiac.
 • Od 01.01.2014 sa mení maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní na sumu 4 025,00 € mesačne.
 • Od 01.01.2014 sa mení maximálny DVZ pre dočasnú pracovnú neschopnosť na sumu 39,6986 €/deň
 • Pre rok 2014 je nová maximálna mesačná suma príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov pre uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia. Študenti do 18 rokov 68€ a študenti nad 18 rokov 159 €.
 • Od 01.01.2014 suma pre 25% sadzbu dane nad 2 918,53 €
 • Od 01.01.2014 zamestnanci, ktorí boli dlhodobo nezamestnaný a dátum vzniku pracovného vzťahu je po 1.1.2014 uplatnenie výnimky pre odvody do príjmu 539,35 €.
 • Aktualizované tlačivo "Žiadosť o vykonanie RZD" pre rok 2013.
 • Aktualizované tlačivo "Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu" pre rok 2014.

4.6.5.6

12.2013
 • Nová štruktúra RLFO v. 2014 v elektronickej forme, od 30.12.2013 je možné zasielať RLFO len v novej verzií.
 • V pravidelných údajoch zamestnanca doplnené nové pole IBAN

4.6.5.5

12.2013
 • Upravený mesačný výkaz do SP pre zamestnanca, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný.
 • Upravený výpočet DPN pre zamestnanca, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný. DVZ sa počíta z priemeru na pracovnoprávne účely. Napr. zamestnanec pracuje 8 hodín denne je DVZ=(PPÚ*21,74*8)/30,4167. DVZ sa bude prepočítavať každý štvrťrok, neplatí podmienka odpracovania 90 kalendárnych dní.

4.6.4.9

11.2013
 • Od 1. novembra 2013 je možné zamestnávanie zamestnanca, ktorý pred nástupom do zamestnania je evidovaný na úrade práce ako dlhodobo nezamestnaný (minimálne 12 mesiacov), bude 12 mesiacov oslobodený od platenia odvodov do sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne, zamestnávateľ bude platiť len úrazové a garančné poistenie. Uvedené však platí len ak sú splnené aj ostatné zákonom stanovené podmienky pre uplatnenie odvodovej úľavy. Pri zamestnaní takéhoto zamestnanca je potrebné v programe Mzdy a personalistika na karte "mzdové údaje" zaškrtnúť novú voľbu "dlhodobo nezamestnaný ZP a dlhodobo nezamestnaný SP".
 • Aktualizovaný export RLFO, odosielanie s novým kódom ZECDN (typ 14) pre zamestnancov - dlhodobo nezamestnaný.
 • Doplnený číselník kódov odborov vzdelania pre štvrťročný výkaz Trexima za rok 2013.
 • Nové tlačivo " Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť pre UPSVAR v mesačných zostavách -- Sociálna poisťovňa. (napr. zamestnávanie uchádzača o zamestnanie).

4.6.2.7

06.2013
 • Upravená suma daňového bonusu na 21,41 € mesačne od 1.7.2013

4.6.1.9

04.2013
 • Úprava podmienky pre výber zamestnancov do štvrťročného výkazu Trexima

4.6.1.0

03.2013
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013. Otázky.
 • Upravené tlačivo "Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti"

Verzia 4.5

4.5.6.4

02.2013
 • Doplnený Prehľad o dani z príjmov na rok 2013.
 • Nová ZM 513 Rodičovská dovolenka do 6 rokov, používa sa od 3. roku veku dieťaťa.
 • Nová zostava Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb na rok 2013.
 • Upravená tvorba Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na ZP.

4.5.5.8

02.2013
 • Doplnený Mesačný výkaz poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne pre rok 2013.
 • Doplnený Výkaz poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne pre rok 2013.
 • Upravené Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2012.
 • Upravený výpočet preddavku na daň zo závislej činnosti - progresívna daň (25% zo základu nad 2866,81€).
 • Nová ZM 657 Príspevok do DSS - zamestnanec, je to dobrovoľný príspevok zamestnanca na starobné dôchodkové sporenie. Zadávajte ho do "Pravidelné údaje".
 • Upravený výpočet Denného vymeriavacieho základu pre náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti. Od 01.01.2013 platí maximálny DVZ = 38,7616 €

4.5.4.7

01.2013
 • Doplnené tlačivo "Oznámenie a čestné prehlásenie" pre študentov pracujúcich na DoBPŠ. Tlačivo je v "Tlačové zostavy" (ikona tlačiareň s hviezdičkou) v Prehľade zamestnancov.
 • Doplnené tlačidlo "RLFO-export XML" do Prehľadu zamestnancov aj na kartu zamestnanca. Voľba ostala aj v mesačných zostavách - Sociálna poisťovňa. Voľba na karte zamestnanca umožní pracovať len s týmto zamestnancom.
 • Upravené tlačivo "Žiadosť o vykonanie výpočtu dane" za rok 2012. Ostatné tlačivá pre RZD budú doplnené v ďalších verziách.
 • Doplnený kód na prihlasovanie dohodárov do zdravotných poisťovní 2D. Všetky prihlásenia a odhlásenia dohodára zapisujte do tabuľky "Zmeny ZP" na karte osobné údaje.

4.5.4.4

01.2013
 • Od 1.1.2013 minimálna mzda sa mení na sumu 337,70 € (1,9410 €/hodinu).
 • Od 1.1.2013 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na 311,32 € .
 • Od 1.1.2013 sa upravuje maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie na sumu 3 930,00 €.
 • Od 1.1.2013 zvýšený maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie na 3 930,00 €, maximálny vymeriavací základ na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je zvýšený na 3 930,00 € mesačne.
 • Upravený export Registračných listov do SP podľa nových schém xml platných od 27.12.2012. Popis zadávania.

4.5.4.2

12.2012
 • Upravená karta zamestnanca "Mzdové údaje", rozčlenené zadávanie dohody podľa typu (DoVP, DoPČ,DoBPŠ).
 • Nová voľba "Odvodové zvýhodnenie (výnimka z DP) - študent " možnosť uplatnenia neplatenia dôchodkového poistenia. Táto voľba je len pre študentov (do 26 rokov, mesačný príjem do 155 € ) a žiakov ( do 18 rokov, mesačný príjem do 66 €) .
 • Nová tabuľka "Prihlásenie DP" zadávanie dátumu prihlásenia/odhlásenia z dôchodkového poistenia študentov a žiakov.

4.5.3.0

10.2012
 • Zmena sadzby poistného na starobné dôchodkové sporenie na 4%. Zmena je len pre sporiteľov v II. pilieri a informatívna suma sa zobrazuje na výplatnej páske. (Novela platná od 01.09.2012)
 • Upravená zostava "Potvrdenie o čistom príjme". (zobrazovanie rodného čísla a zohľadňovanie dátumu nástupu a výstupu v riadku "Obdobie")
 • Upravený podklad pre Prehľad o dani zo závislej činnosti v prípade, keď v mesiaci nemal žiaden zamestnanec vyplatený zdaniteľný príjem. Podkladové tabuľky budú prázdne. Tlačivo a XML súbor boli prázdne, oprava sa ich nedotýka.

4.5.1.8

07.2012
 • Upravená suma daňového bonusu na 21,03 € mesačne od 1.7.2012
 • Aktualizovali číselník kódov odborov vzdelania KOV pre štatistické zisťovanie o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04

4.5.1.7

06.2012
 • Upravený výber adresára pre ukladanie opravných mesačných výkazov pre Daňový úrad vytváraných v archíve miezd.
 • Upravené percento pre ZM 502 Materské. (Zamestnávateľ nevypláca, ale na výplatnej páske je ZM 502 uvedená aj s percentom)
 • Oprava vytvorenia oznámenia do Zdravotnej poisťovne v prípade, že DPN pokračuje v nasledujúcom mesiaci. Program v niektorých prípadoch chybne označoval prvý deň ako začiatok DNP.
 • Číselník zákazok rozšírený o polia: Dátum začiatku, Dátum ukončenia, Popis, Zobrazovať v zadávaní mesačných údajov. Upravená i zostava "Číselník zákazok"
 • Nová ZM450 ZP - vrátenie poistného min.rok , zložka ovplyvní len základ dane, neprenáša sa do prevodného príkazu ani mesačných výkazov do zdravotných poisťovní. Nie je rovnocenná s ZM 449,ZM 439 preplatky z RZZP.

Verzia 4.4

4.4.7.7

02.2012
 • Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania poistného za rok 2011.
 • Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti za uplynulý kalendárny mesiac.

4.4.6.8

01.2012
 • Aktualizované "Ročné zúčtovanie dane ", tlačivá aj výpočet.
 • Doplnené vytvorenie exportu (xml súboru) pre Daňový úrad do tlačiva štvrťročný Prehľad a Hlásenie za rok 2011
 • Zmenený text popisovania ročných zostáv, pre lepšiu orientáciu.

4.4.5.8

01.2012
 • Od 1.1.2011 minimálna mzda sa mení na sumu 327,20 € (1,8800 €/hodinu).
 • Od 1.1.2011 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na 303,72 € .
 • Od 1.1.2011 sa upravuje maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie na sumu 2 307,00 €.
 • Od 1.1.2011 zvýšený maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie na 1 153,50 €, maximálny vymeriavací základ na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je zvýšený na 3 076,00 € mesačne.

4.4.4.0

07.2011
 • Upravená suma daňového bonusu na 20,51 € mesačne od 1.7.2011
 • Aktualizované mesačné výkazy do zdravotných poisťovní. Nový riadok 1.A. Počet všetkých zamestnancov.
 • Aktualizovaný export mesačných výkazov do zdravotných poisťovní.
 • Upravené upozornenie ( dátum konca rozhodujúceho obdobia) pri výpočte DVZ zamestnanca, ktorý neodpracoval 90 kalendárnych dní u zamestnávateľa.
 • Doplnená možnosť pre mesačnú zostavu " Zoznam poistencov za zdravotné poisťovne " vytvoriť aj za jednotlivé strediská samostatne.
 • Doplnené tlačivo "Potvrdenie o zamestnaní" o časť Zrážky zo mzdy. Program vloží neukončené zrážky vyplnené v pravidelných údajoch.

4.4.3.3

05.2011
 • Nové tlačivo "Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie" pre Zdravotnú poisťovňu Dôvera. Tlačivo má iba jednu stranu a dá sa použiť len pre dvoch zamestnancov. Ak máte viac prihlásených zamestnancov, musíte odosielať výkaz v elektronickej podobe.
 • Upravené tlačivo " Zoznam zamestnancov za Zdravotnú poisťovňu". Doplnená možnosť tlače tejto zostavy samostatne za každú ZP. Zaškrtnite voľbu " Zdrav.poist na novú stranu ".

4.4.3.0

04.2011
 • Nové tlačivo "Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie" pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a Zdravotnú poisťovňu Union. Tlačivo má iba jednu stranu a dá sa použiť len pre dvoch zamestnancov. Ak máte viac prihlásených zamestnancov, musíte odosielať výkaz v elektronickej podobe.
 • Upravené tlačivo " Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa a poistného na verejné zdravotné poistenie"
 • V mesačnej zostave "Kontrola vyúčtovania - rekapitulácia na šírku" je možné vybrať si voliteľnú ZM, ktorú program použije v zostave. Do tohto zoznamu bola pridaná ZM Zamestnanecká prémia.
 • Upravená tlač časti V. Hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti na maximálne 30 strán

4.4.2.2

03.2011
 • Ukončené úpravy v Hlásení o vyúčtovaní dane z príjmov zo závislej činnosti. Pribudla možnosť prepočtu z RML pre jednotlivých zamestnancov v časti V. (po stranách).
 • Zrýchlenie tlače časti V. Hlásenia bez potreby exportu každej strany samostatne.
 • Podpora pre vytváranie nového Výkazu poistného a príspevkov určeného napr. pre zamestnancov s nepravidelným príjmom.
 • Nové tlačivo "Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti" (mesačné zostavy -- SP- potvrdenia, Náhrady za DPN)

Verzia 4.3

4.3.4.3

05.2021
 • Nová verzia xml RLFO (2021_1) platná od 19.05.2021

4.3.4.3

05.2021
 • Nová verzia xml RLFO (2021_1) platná od 19.05.2021