Riadenie servisu

O produkte Cenník

Verzia 5.6

5.6.1.2

04.2023
 • automatické odosielanie emailov zákazníkom
  • o príjme zariadenia
  • o ukončení opravy alebo odoslaní zariadenia
  • nastavuje sa v Možnosti  - Publikovanie - Automatické odosielanie mailov
 • upravený export Samsung iGSPN - doplnené info o spôsobe oznamovania zákazníkovi

Verzia 5.5

5.5.25

10.2022
 • doplnenie importu požiadaviek z ALZA.SK o faktúru a reklamačný protokol
 • úprava importu obrázkov z webov požiadaviek na opravy (ELALL, PLAY)

Verzia 5.1

5.1.2.1

11.2018
 • nový režim Požiadavky na opravy, ktorý umožňuje :
  • sledovanie prijatých požiadaviek na opravy, ktoré môžu byť prijímané telefonicky, alebo prostredníctvom aplikácie na webových stránkach, ktorá umožňuje zadanie priamo žiadateľom z domáceho prostredia
  • vytvorenie servisného listu priamo z požiadavky
  • v prípade opravy u zákazníka prehľad o časových požiadavkách s možnosťou vytvorenia plánu návštev
 • komunikácia SAMSUNG
  • odosielanie údajov o prepravcovi v prípade PickupService - je potrebné v údajoch o preprave nadefinovať kategóriu prepravcu (v detaile prepravy) kvôli správnemu exportu do I-GSPN
  • doplnená funkcionality pre dávkové odosielanie spotreby materiálu zo zákaziek do OFS (Funkcie ->Spotreba materiálu SAMSUNG OFS)

Verzia 5.0

5.0.1.1

02.2017
 • podpora elektronickej evidencie tržieb (EET) v Českej republike
  • v nastavení registračných pokladníc je potrebné vybrať typ fiškálnej pamäte EET CZ, vložiť odkaz na súbor s dodaným certifikátom, zapísať číslo prevádzky a heslo k certifikátu, tlačidlom Test komunikácie preveriť komunikáciu s Finančnou správou 
 • potvrdenia PHILIPS DAP - generovanie emailových správ pre zákazníka alebo predajcu s predvolenými textami obchodného partnera PHILIPS Česká republika

Verzia 4.9

4.9.23

11.2016
 • podpora digitálneho podpisu servisných listov a dokladov o vydaní zariadenia prostredníctvom podpisových tabletov WACOM (STU-430, STU-530)
  • umožňuje elektronické uchovanie podpísaného dokumentu v PDF formáte s digitálnym podpisom bez nutnosti tlače pre vlastnú potrebu
  • podpora podpisových programov Wacom Sign pro PDF a SignoSoft (vybraný software musí byť v počítači s pripojeným zariadením nainštalovaný)
  • zapnutie podpory v module Adminstrácia na počítači, kde je podpisový tablet pripojený
  • podpora len pre údaje, uložené v SQL databáze (kvôli bezpečnosti uchovávaných podpísaných dokumentov) 

4.9.22

10.2016
 • zmena odosielania LG Xlift z LGECZ na LGEPL
 • úpravy odosielania Samsung IGSPN - príprava pre režim AutoWarranty
 • opravy fiškálnych pokladníc - opravený režim záručnej opravy (kontrola dátumu predaja)

4.9.2.1

08.2016
 • Tlačivo potvrdenie pre firmu GIBSON Innovations - je potrebné aktivovať v Možnosti -> Garanti -> Hlásenia

4.9.1.1

04.2016
 • SAMSUNG
  • nový číselník symptom kódov pri príjme zariadenia do opravy
  • odosielanie stavov skladu, príjemiek a výdajov na zákazku
 • LG
  • nový číselník IRIS kódov pre mobilné telefóny (LG Mobile) 
  • upravená komunikácia Xlift - správny zápis RNE čísla do IČ SL garanta (vymenené s Č. SL predajcu)

Verzia 4.7

4.7.1.2

03.2014
 • podpora pre tlač potvrdení výrobkov PHILIPS (TP Vision, WOOX, PHILIPS DAP) - typ použitého potvrdenia sa nastavuje v detaile garanta
 • podpora pre rozlišovanie názvu exportovaného EACEM súboru PHILIPS (TP Vision, WOOX, PHILIPS DAP) - sufix súboru je generovaný na základe nastaveného typu potvrdenia
 • upravený EACEM export autorizačných requestov PHILIPS
 • doplnená možnosť zadávania vykonaných výstupných kontrol pri ukončovaní opravy s vytlačením príslušného protokolu na doklad o odovzdaní zariadenia
  • číselník výstupných kontrol je potrebné naplniť v Možnosti -> Testovanie

Verzia 4.6

4.6.1.5

11.2013
 • doplnené kódy autorizačných hlásení PHILIPS, TP Vision
 • možnosť nastavenia výstupného typu formátu potvrdenia v nastavení garanta (u PHILIPS garantov nie je potrebné ďalej udržiavať v názve garanta reťazec 'phil')
 • doplnený import master dát (číselníka typov) TP Vision

4.6.1.4

10.2013
 • doplnený XLS formát hlásení (označený ako XLS fulldata 2) - obsahuje aj generovanie objednacieho čísla a ceny opravovaného výrobku (z karty typu výrobku v číselníku typov)
 • možnosť vytlačenia mena technika, ktorý opravu uskutočnil, na doklade o výdaji zariadenia (zapína sa v Možnosti - Servisný list - Tlač)

4.6.1.3

06.2013
 • podpora on-line komunikácie LG XLift - momentálne dostupné funkcie :
  • import zákaziek zaregistrovaných na CALL linke LG
  • export prijatých zákaziek priamo z prostredia ELALL bez nutnosti uploadu na stránke LG
  • export ukončených zákaziek priamo z prostredia ELALL bez nutnosti uploadu na stránke LG
  • on-line kontrola výrobného čísla LG
 • upravená podpora exportu EACEM súborov PHILIPS podľa požiadaviek garanta (potrebné nastaviť formát PHILIPS 2013)
 • podpora pre prezentáciu stavu opravy na mobilnom telefóne (smartfóne) prostredníctvom QR kódov na servisnom liste - pre aktiváciu je potrebné konzultovať technické zabezpečenie tejto webovej služby
 • SAMSUNG XML - doplnené generovanie kódu technika

Verzia 4.5

4.5.2.1

10.2012
 • podpora on-line komunikácie SAMSUNG XML verzia 3.0
 • podpora odosielania hlásení SAMSUNG vo formáte G5
 • podpora on-line kontroly výrobného čísla LG cez webové rozhranie

4.5.1.1

03.2012
 • upravená podpora pre export EACEM súborov PHILIPS aj pre firmu TP Vision
 • upravený export EACEM Sharp - doplnené generovanie kódu pre predpredajnú opravu
 • doplnené IRIS kódy pre bielu techniku pre všetkých garantov

Verzia 4.4

4.4.3

07.2011
 • podpora obojstrannej on-line komunikácie PANANET
 • upravená on-line komunikácia SAMSUNG, presmerovanie na nové servery SAMSUNG, podpora odosielania všetkých statusov opráv

4.4.2

03.2011
 • podpora formátu SONY EICTA 2.0 - možnosť exportu hlásení SONY v novom formáte EICTA 2.0. V nastavení garanta v záložke hlásenia je potrebné typ hlásenia EACEM nastaviť na SONY EICTA. Takisto je potrebné novú identifikáciu Vášho servisu (client ID) nastaviť v poli kód servisu.

4.4.1

01.2011
 • email oznamovanie - možnosť automatického odosielania a-mailových správ pri prijatí a vydaní opravy zákazníkom so zadanou mailovou adresou alebo len predvoleným zákazníkom - potrebné zapnúť v Možnostiach - Publikovanie
 • LG - podpora zadávania kódov typu servisu (SVC type) pri ukončovaní opravy a upravené hlásenie s preberaním správneho kódu (doteraz vždy CI)
 • podpora sledovania servisu fiškálnych pokladníc podľa nového fiskálneho zákona - špeciálne vstupné a výstupné formuláre
  • sledovanie dátumu a času od nahlásenia do ukončenia opravy
  • sledovanie čísiel plomb včítane potrebných tlačových zostáv