Zmeny v súvislosti s úpravou zákona 222/2004 Z.z., paragraf 69 (zrušenie limitu 5000 Eur od 01.01.2018 pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní určitých komodít)

Skladové hospodárstvo

 •  možnosť označiť na skladovej karte, či sa jedná o kartu patriacu k zahrnutým komoditám pre prenos daňovej povinnosti

Skladova karta - TP

 •   fakturácia
  • automatické prepnutie sadzby DPH na označenej skladovej karte a jej zahrnutie do prenesenia daňovej povinnosti 
  • tlačivá faktúr s upravenou sumarizáciou DPH (prenesenie daňovej povinnosti je zobrazené zvlášť, nie je zahrnuté do sadzby 0%) - vid priložený obrázok

Faktura - prenesenie danovej povinnosti

 • upravené generovanie účtovných zápisov do knihy DPH
 • automatické generovanie položiek do Kontrolného výkazu DPH, časť A2
 • režim prepínania sadzby DPH na zahrnutých položkách sa aktivuje len v prípade, že odberateľ je identifikovaný ako platiteľ DPH (má v číselníku odberateľov zadané IČ DPH

 • režim nie je aktivovaný pri platbách v hotovosti cez fiškálne pokladnice

 

Účtovníctvo

 • Fakturácia
  • pri vystavovaní faktúry v účtovníctve je potrebné označiť položku, zahrnutú do prenesenia daňovej povinnosti zaškrtnutím mv stĺpci TP 

Uctovnictvo - zadanie TP

 

 • režim prepínania sadzby DPH je aktivovaný stále, nie je viazaný na to, či je odberateľ identifikovaný ako platiteľ DPH (má v číselníku odberateľov zadané IČ DPH) 
 • upravený režim vystavovania dokladu o prijatí preddavkov DPH, umožňujúci vystaviť kombinovaný doklad aj s prenesením daňovej povinnosti - všetky informácie sú preberané z rozúčtovania DPH