Skladové hospodárstvo zabezpečuje evidenciu firmy z hľadiska evidencie stavu zásob a ich ohodnotenia a znákladovania.

Hlavné vlastnosti

 • príjem a výdaj tovaru, tlač príjemiek, výdajok, prevodiek
 • sledovanie neobmedzeného počtu skladov
 • sledovanie (i účtovné) konsignačných skladov
 • sledovanie zákazkových skladov (neukončené zákazky)
 • rozdelenie tovaru do skupín
 • výdaje zabezpečuje systémom FIFO, teda je možné používať jednu skladovú kartu pre rôzne nákupné ceny toho istého tovaru
 • sledovanie okamžitého stavu zásob v skladoch
 • tlač inventúrnych zostáv podľa rôznych kritérií v nákupných i predajných cenách
 • prehľad a tlač obratov jednotlivých položiek alebo finančných obratov podľa rôznych kritérií za zvolené obdobie
 • prehľad výdajov na strediská, zákazky   

Podpora priameho predaja zo skladu

Z hľadiska predaja tovaru priamo zo skladu a vystavenia príslušných dokladov (dodací list, faktúra, pokladničný doklad) je možné:

 • na kartách zadať 3 predajné ceny
 • možnosť definovať špeciálne ceny pre jednotlivých odberateľov alebo skupiny odberateľov, prípadne na obmedzené časové obdobie
 • definovať zľavy paušálne alebo podľa odberateľov, sumárne za doklad alebo pre každú položku alebo skupinu položiek samostatne
 • akciové ceny na vybrané obdobie pre vybranú skupinu odberateľov
 • tlač cenníka v 3 cenových úrovniach podľa viacerých kritérií triedenia (inv. číslo, skupina, názov)
 • možnosť zadávania prirážok k jednotlivým cenovým úrovniam s následným automatickým výpočtom nových predajných cien na základe nákupných cien
 • percentuálne precenenie vybranej množiny skladových kariet
 • štatistické vyhodnotenia nákupu a predaja podľa odberateľov (dodávateľov)   
 • vyhodnotenie predaja tovaru podľa skupín za vybrané  obdobie a sklad (napr. pre odvod poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov)
 • špeciálne hlásenia
  • Intrastat
  • Hlásenie o obrate liehu v spotrebiteľskom balení liehu
  • Hlásenie správcovi zálohového systému (PET obaly a plechovky)
  • Track&Trace pre tabakové výrobky

Rozširujúce moduly

Skladové hospodárstvo funguje ako samostatný blok, s účtovníctvom je však pevne viazané číselníkmi (dodávatelia, odberatelia, strediská, zákazky) a v prípade priamej fakturácie i vystavenými faktúrami. Ostatné väzby na účtovníctvo fungujú dávkovým spôsobom (tržby z pokladníc, spotreba tovaru). Z hľadiska vystavenia účtovných dokladov zo skladu sú potrebné rozširujúce moduly :  

 • automatická fakturácia - vystavenie faktúr priamo zo skladového hospodárstva z ich automatickým zaúčtovaním tržieb a zápisom do knihy DPH, odúčtovaním nákladovej položky. Je potrebná pre všetky veľkosklady i predajne vystavujúce faktúry
 • dávková fakturácia (zberné faktúry) - umožňuje automatické vystavenie faktúr za viac dodacích listov (napríklad dekádne), alebo zbernú faktúru jednému fakturačnému miestu za viac prevádzok
 • výpočet výdajov z inventúry - zadávajú sa koncové stavy na sklade, program vypočíta výdaj jednotlivých položiek. Vhodné pre reštauračné zariadenia, kde nie sú registračné pokladne prepojené so skladovým hospodárstvom
 • výdaj podľa kľúča - výdaj tovaru nielen na základe systému FIFO, ale i inej podmienky (napríklad výrobné číslo, šarža, obal,...) zo sledovaním aktuálnej inventúry i obratov podľa jednotlivých kľúčov
 • sledovanie veľkostí alebo farieb - podpora evidenice stavu jednotlivých položiek aj podľa veľkostí alebo farieb 
 • prepojenie eKasa - podporuje prepojenie ku všetkým typom registračných pokladníc firmy ELCOM (Euro-50T, Euro-150TE) a pokladníc firmy FiskalPRO (VX520, A8, N3)

Registračná POS pokladnica

Modul spúšťaný samostatne alebo zo skladového hospodárstva umožňujúci predaj tovaru zo skladu s vystavením pokladničných dokladov v súlade so zákonom o registračných pokladniach (POS terminál). K počítaču musí byť pripojená eKASA (podporované typy pozri vyššie). K dispozícii sú všetky funkcie klasickej elektronickej registračnej pokladne i funkcie iné, ktoré klasické pokladne nemôžu zabezpečiť :

 • priamy odpočet zo skladu (ON-Line režim na sólo počítači alebo v sieti) s kontrolou stavov alebo dávkový prostredníctvom komunikačných programov počítačovú sieť
 • okamžitý stav hotovosti i dennej tržby, spätný prehľad denných i mesačných tržieb
 • možnosť tlače dodacích listov na pokladni cez vlastnú tlačiareň i vzdialenú tlačiareň v sieti
 • predaj i snímačom čiarového kódu
 •  
 • reštauračná pokladňa - otvorené stoly  (neobmedzene, i na viac dní)
 • objednávka do kuchyne
 • platba kartou
 • väzba na receptúry a kalkulácie jedál
 • podpora tlače na A4 i útržkové pokladničné tlačiarne
 • podporované eKasy - FiskalPRO, LLarik Iskasa, Elcom Efox

Objednávkový systém

Slúži ako doplnok skladového hospodárstva ku kompletnému sledovaniu pohybu tovaru ešte pred jeho prijatím do skladu. Obsahuje tieto funkcie:  

 • evidencia došlých objednávok od odberateľov s tlačou predfaktúr, so sledovaním ich plnenia a rezerváciou tovaru na jednotlivých kartách
 • evidencia a tlač objednávok dodávateľom so sledovaním ich plnenia , tvorba elektronických objednávok vo formáte definovanom u dodávateľa
 • automatické vystavenie objednávok dodávateľom na základe nastaveného optimálneho množstva, rezervácie a aktuálneho stavu na skladovej karte
 • automatický prevod objednávok do príjemiek alebo výdajok (odpadá nahadzovanie položiek, sú natypované už v objednávke)
 • prehľady rezervovaného tovaru, splnených a nesplnených objednávok
 • prehľady objednávok podľa zákaziek
 • možnosť kumulácie prijatých objednávok do rozvozov

Evidencia stálych (dlhodobých) objednávok s automatickým prevodom do dennej objednávky a automatickou tlačou dodacích listov i prenosom do výdaja zo skladu. Typické použitie tohto režimu je pekárenská výroba. Možnosť členenia a sumarizácie podľa stredísk, rozvozov a pod. Výpočet potreby surovín na vybrané obdobie na základe zadaných receptúr výrobkov.

Kalkulácie 

Doplnkom objednávkového systému je tvorba kalkulácií (receptúr), ktoré umožňujú :

 • tvorbu a tlač kalkulačných listov v kalkulačnej alebo nákupnej cene
 • výpočet potreby surovín a ich výdaj zo skladu na základe objednávky alebo príjmu výrobkov do skladu
 • výpočet potreby surovín na základe dopočítania vydaných výrobkov na 0 (typicky vydané jedlá v reštaurácii)
 • výpočet potreby surovín a ich výdaj zo skladu na základe výdaja (predaja) výrobkov (výdajkou, registračnou pokladňou, POS terminálom)

PDA aplikácie

Podporou pri práci so skladovým hospodárstvom sú aj doplnkové aplikácie pre PDA v prostredí Android (napr EA602), ktoré umožňujú zefektívnenie zberu údajov priamo v skladoch, alebo vytváranie údajov mimo dostupnosti počítačovej siete (napr. tvorba objednávok obchodným zástupcom), atď. Dostupné funkcie :

 • príjem objednávok s následným odoslaním do skladového hospodárstva (Android zariadenie, mobilné telefóny)
 • tvorbu dokladov (príjemiek, výdajok, prevodiek)
 • zadávanie fyzickej inventúry (ideálne je PDA so zabudovaným snímačom čiarového kódu)
 • zber údajov o tabakových výrobkoch prostredníctvom Android zariadení (EA602) do systému Track&Trace