Program "Mzdy a personalistika" ponúka kompletné spracovanie miezd a evidencie zamestnancov organizácie. Pri zmenách legislatívy sú automaticky nastavenené podľa obdobia spracovania preddefinované hodnoty (daň, percentá odvodov do poisťovňí, ...). Používateľ má možnosť doplniť a predefinovať spôsob zahrnutia jednotlivých zložiek mzdy do vymeriavacieho základu pre odvody do poisťovní, spôsob výpočtu mesačných údajoch.

Hlavné vlastnosti

 • evidencia osobných, mzdových a pravidelných údajov všetkých zamestnancov
 • výpočet dane z príjmov, odvodu poistného, nemocenských dávok a náhrad mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 • automatický výpočet priemerov pre pracovno-právne účely (dovolenky a sviatky), denných vymeriavacích základov pre nem.dávky a náhrady mzdy DPN
 • kontrola a výpočet minimálnej mzdy
 • kontrola a výpočet minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov pre odvody poistného
 • spracovanie záloh na mzdu a výplatných listín vyúčtovania
 • rekapitulácia miezd a sumáre platidiel, výplatné čiastky, výpočet príspevkov do fondov poisťovní a fondu zamestnanosti, výpočet základu pre odvod do sociálneho fondu
 • odvody do neobmedzeného počtu zdravotných poisťovní, výkazy do poisťovní, elektronické spracovanie pre sociálnu poisťovňu
 • hromadné príkazy na úhradu pre odvody poistného, preddavkov na daň, prevodov výplat na účet a ostatných zrážok
 • prenos odvodov do zdravotných poisťovní prostredníctvom diskiet včítane špeciálnych výstupných zostáv, ABO, prevod do programov pre „home-banking“
 • mesačné a ročné sumáre zložiek mzdy, ročné mzdové listy pracovníkov, ročné vyrovnanie dane z príjmov, daňové priznanie - potvrdenie
 • mesačné a ročné výkazy nemocenských dávok a náhrad mzdy pri DPN
 • evidencia rodinných príslušníkov pre výpočet daňového bonusu
 • hromadné zadávanie zložky mzdy v mesačných údajoch
 • automatické generovanie mesačných údajov (mesačná mzda, náhrady za dovolenky a sviatky, a materské, rodičovký príspevok, vojenská služba, neplatené voľno podľa dátumu a druhu vyradenia z evidenčného stavu), vo verzii pre veľký závod možnosť vytvorenia „scenára“ generovaných zložiek mzdy
 • sledovanie mzdových nákladov (odprac.hodiny, koruny) na strediská a zákazky
 • automatické vytvorenie účtovného predpisu a preúčtovanie miezd v podvojnom účtovníctve včítane tlače interného dokladu