Programový systém účtovníctvo zabezpečuje kompletné vedenie účtovníctva podvojného i jednoduchého v súlade so zákonom o účtovníctve. Okrem účtovníctva jednoduchého alebo podvojného sú integrovanou súčasťou základnej verzie i pomocné knihy.

Hlavné vlastnosti

 • jednotný systém spracovania pre podvojné i jednoduché účtovníctvo
 • automatická tvorba pomocných kníh (kniha faktúr, kniha DPH, kniha neuplatnenej DPH na vstupe, pokladničná kniha) jedným účtovným zápisom zároveň s účtovným zápisom do denníka
 • rovnaké účtovné obrazovky pre všetky obchodné prípady
 • možnosť účtovania na nákladové strediská
 • možnosť účtovania na jednotlivé zákazky
 • automatické rozúčtovanie DPH na vstupe i výstupe s tvorbou knihy DPH, daňových priznaní a ich elektronické podanie
 • možnosť automatického účtovania neuplatnenej DPH na zvláštne analytické účty s automatickým preúčtovaním pri úhrade (JCD)
 • kontrola účtovného rozvrhu pri účtovaní
 • podpora užívateľa pomocou zadania súvzťažných operácií a ich kontrolou pri účtovaní
 • účtovanie z fakturácie s automatickou tvorbou saldokonta
 • účtovanie devíz na základe kurzového lístka, možnosť aktualizácie kurzového lístka prostredníctvom Internetu z nbs.sk
 • pokladničné knihy v Eur i v zahraničnej mene
 • saldokonto v Eur i v zahraničnej mene k zvolenému dátumu
 • výpočet zisku za ľubovoľné obdobie i za strediská a zákazky
 • spracovanie súvahy a výsledovky k ľubovoľnému termínu i za vybrané stredisko
 • spracovanie daňových priznaní a ich automatické elektronické podanie
 • tlač faktúr s okamžitým zaúčtovaním
 • tlač predfaktúr
 • zápočty pohľadávok a záväzkov včítane tlače zápočtových zmlúv
 • automatická tlač upomienok k neuhradeným odberateľským faktúram
 • automatický výpočet a tlač penalizačných faktúr k omeškaným pohľadávkam
 • tlač prevodných príkazov na úhradu, homebanking
 • inventarizácia pohľadávok a záväzkov k vybranému termínu s tlačou odsúhlasenia
 • automatické zaúčtovanie miezd, skladov a odpisov IM z pomocných evidencií
 • výstupné zostavy v cudzích jazykoch
 • možnosť exportu zostáv do formátov - PDF, XML, DOC, XLS, HTML

Súčasťou dodávky je účtový rozvrh a základné účtovné súvzťažnosti, ktoré slúžia na podporu i kontolu účtovania. Účtový rozvrh i súvzťažnosti sú upraviteľné na 3-miestnu analytickú evidenciu.

Automatický import účtovných zápisov z miezd, skladu a evidencie majetku. Podpora pre export a import dokladov medzi vzdialenými prevádzkami prostredníctvom Internetu.

Integrované moduly

 • fakturácia
 • pokladňa
 • evidencia DPH
 • saldokonto
 • banka včítane homebankingu
 • účtovná závierka
 • automatická penalizácia