ÚčtovníctvoZadávanie Oprava odpočítanej dane

Automatizovaný režim Oprava odpočítania dane podľa §53b

 umožňuje :

  • sledovanie splatnosti dodávateľských faktúr a vygenerovanie príslušných zápisov do knihy DPH na opravu odpočítanej DPH z neuhradených faktúr po splatnosti nad 100 dní - zahrnuté sú faktúry splatné 22.09.2022 vrátane a neskôr
  • likvidáciu uplatnenej opravy pri úhrade faktúry  - vytvorený zápis o oprave opravy odpočítanej dane podľa §53b

UPOZORNENIE - pre správnu funkcionalitu je režim potrebné spustiť v reálnom čase pred zadaním úhrad po nastavenom konci sledovaného obdobia

Vyvolá sa z prehľadu dodávateľských faktúr :

Pre správnu funkcionalitu je potrebné spustiť Číselníky -> Typy dokladov -> Interné doklady - automaticky je vytvorený nový špeciálny typ interného dokladu Oprava odpočítanej dane § 53b. V tomto type dokladu treba nastaviť číslovanie a účet, na ktorý sa účtovné operácie budú generovať. Ananlytické číslo účtu DPH je potrebné nastaviť v Možnostiach->DPH->Upresniť účty pre automatické rozúčtovanie

V okne Oprava odpočítanej dane § 53b sa zobrazia neuhradené dodávateľské faktúry, u ktorých prekročila doba omeškania 100 dní a oprava odpočítanej dane nebola ešte uskutočnená. 

 

Tlačidlo Prideliť čísla dokladu vygeneruje čísla interných dokladov. Tlačidlom Vygenerovať doklady sú vytvorené interné doklady a zápisy do knihy DPH označené ako oprava odpočítanej dane podľa § 53b. Týmto zápisom faktúry vypadnú zo zoznamu faktúr, pri ktorých je povinnosť opraviť odpočítanú daň.

Evidencia opravy odpočítanej dane podľa § 53b

  • kniha DPH - aplikovaný príslušný filter

  • účtovný denník - filter na typ dokladu

Oprava opravy odpočítanej dane po úhrade záväzku prebehne nasledovne podľa obrázku

V prípade, že k uhrádzanej faktúre existuje v knihe DPH zápis o oprave odpočítanej dane, je automaticky vyvolaný zápis do knihy DPH o oprave opravy odpočítanej dane §53b.

Upozornenie : v súčasnej verzii automatizovaná podpora nefunguje pre čiastkové úhrady záväzkov. Režim generovania opravy opravy odpočítanej dane nie je podporovaný pri importe výpisov prostredníctvom bankingu. 

 

Režim jednotlivého zadávania prostredníctvom interného dokladu

Je možné aj zadávanie opravy odpočítania dane a opravy opravy odpočítania dane jednotlivo prostredníctvom špeciálneho interného dokladu

Pri tomto type interného dokladu sú automaticky nastavené hodnoty pre zápis do knihy DPH. Výber faktúry je možný, ale v zozname sa zobrazia aj neuhradené faktúry, na ktorých už oprava bola aplikovaná (v režime automatizovaného generovania sa nezobrazujú)