Novinky

Aktuality a tipy - Archív

Registračné pokladne
 • nutná výmena, alebo úprava pokladníce do 31.decembra 2019
 • ponúkame nové pokladnice s podporou eKasa a upgrade balíčky pre už používané fiškálne moduly

Dochádzkový systém

 • Dochádzkový systém Elall určený na evidenciu dochádzky a spracovanie výstupov z tejto dochádzky priamo do mzdového systému.  Je riešený ako nadstavba mzdového systému, zoznam pracovníkov a všetky informácie o nich sú zdieľané so mzdami. Existuje aj samostatný dochádzkový modul, ktorý sa používa v prípade, že sa nepoužíva mzdový systém ELALL.

Ďalšie novinky v účtovnícte a v sklade

 • prepojenie s elektronickými váhami s protokolom CAS v predaji prostredníctvom dotykovej obrazovky
 • podpora tlače grafického loga na doklade z fiškálnych tlačiarní EFox
  • tlač grafického loga je potrebné zapnúť v detaile nastavenia registračnej pokladnice (určuje sa poradové číslo loga nahratého vo fiškálnej tlačiarni)
  • grafické logo je potrebné vložiť do pamäte fiškálnej tlačiarne EFox prostredníctvom servisného programu Elcom
Účtovníctvo
 • Nové tlačivo daňového priznania DPH od 1.1.2018
 • Podpora pre vyplnenie daňových priznaní pre rok 2017
 • zmeny v súvislosti s úpravou zákona 222/2004 Z.z., paragraf 69 (zrušenie limitu 5000 Eur pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní určitých komodít)
  • fakturácia
  • upravený režim vystavovania dokladu o prijatí preddavkov DPH, umožňujúci vystaviť kombinovaný doklad aj s prenesením daňovej povinnosti
  • režim prepínania sadzby DPH je aktivovaný stále, nie je viazaný na to, či je odberateľ identifikovaný ako platiteľ DPH (má v číselníku odberateľov zadané IČ DPH)
Účtovníctvo
 • Kontrolný výkaz DPH
  •  upravené zadávanie DPH pri tuzemskom prenose - zápis do časti A2 aj bez naplnenia obsahu položiek 
  • upravená tvorba exportu Kontrolného výkazu časť A2 v súlade s legislatívou platnou pre rok 2017
 • podpora pre vyplnenie daňových priznaní
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B pre rok 2016 - DPFOBv16 včítane exportu do originálneho PDF dokumentu a priameho exportu do aplikácie eDane FS SR
  • ukončenie podpory vyplňovania daňových priznaní za účtovné obdobia pred rokom 2015 
  • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A pre rok 2016 - DPFOAv16 včítane exportu do originálneho PDF dokumentu
Účtovníctvo
 • Rozšírenie možností pre automatické zaúčtovanie na analytické účty 343 - DPH podľa typu zdaniteľného obchodu a podľa jednotlivých sadzieb dane. Je potrebné vstúpiť do voľby Číselníky - Možnosti - DPH - Upresniť účty pre automatické rozúčtovanie DPH - a analytické účty upraviť, resp. doplniť. 
 • V prípade, že nebude doplnený žiadny analytický účet, program automaticky rozúčtuje operáciu na syntetický účet 343. 
 • Zľava na servisný systém až do výšky 45%. 
 • Zľava 30% na všetky moduly informačného systému 
 • E-shop za výhodnú cenu
Riadenie servisu

K dispozícii špecializovaná verzia Riadenia servisu so zameraním na servis fiškálnych pokladníc - zabezpečuje všetky zákonné povinnosti v zmysle zákona 298/2008 Z.z.    

Účtovníctvo
 • Poznámky k účtovnej závierke Úč POD 3-01 za rok 2014 upravené v zmysle opatrenia MF/18009/2014-74 o povinné označenie Poznámky Úč POD3-01 v ľavom hornom rohu a uvedenie identifikačného čísla a daňového identifikačného čísla v pravom hornom rohu na každej strane poznámok.
Účtovníctvo
 • nové účtovné výkazy
E-shop

Podrobný návod na správu a obsluhu e-shopu v skladovom hospodárstve.

E-shop

Podpora na vytvorenie internetového obchodu. Priame prepojenie a obojsmerná komunikácia so skladovým hospodárstvom.

Účtovníctvo
 • podpora pre novú aplikáciu eDANE/Java
Účtovníctvo
Účtovníctvo

Kontrolný výkaz - Export do XML pre elektronické podanie.

Dnešným dňom spúšťame stránku firmy Elall spol, s r.o. na sociálnej sieti Facebook.

Registračné pokladne

Informácie o novelizácii zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá vstupuje do platnosti od 1.1.2014.