Popis ovládania

Programové vybavenie ELALL používa jednotné ovládanie programu vo všetkých aplikáciách. Pre ovládanie je potrebné používať polohovacie zariadenie (myš, touch-pad)  a klávesnicu. Pre ovládanie sú používané tlačidlá, nástrojové lišty, ponuky (menu)  a klávesové skratky. Väčšinu funkcí je možné vyvolať rôznymi spôsobmi (i prostredníctvom myši, i prostredníctvom klávesnice), v závislosti od režimu, v ktorom sa práve pracuje.

V programovom prostredí ELALL sú typické nasledujúce režimy :

  • režim napĺňania (zapisovania) údajov  (typicky účtovanie v účtovníctvo, tvorba príjemiek  alebo výdajok v sklade, zápis zákaziek v servise,...)  -v týchto režimoch je ovládanie nastavené tak, aby nebolo potrebné používať polohovacie zariadenie, a obsluha bola možná len prostredníctvom klávesnice a  nestrácal sa zbytočne čas presunom ruky z klávesnice na myš a naopak. Veľmi dôležité v tomto režime je nastavenie štýlu klávesnice - doporučujeme používať DOS štýl klávesnice (nastavuje sa v nastavení prostredia).
  • režim prehliadania údajov - práca s už zapísanými údajmi a ich filtrovanie, tlač a úprava -prioritne je tu ovládanie prispôsobené na použitie myši, klávesnica v tomto prípade plní len pomocnú funkciu napríklad pri dopĺňaní filtrov. Všetky údaje sú prezentované v jednotmom štýle okien s rovnakými možnosťami, ktoré popisuje kapitola Prehliadač.
  • režim zadávania a úprav číselníkov - práca s číselníkmi sa deje väčšinou prostredníctvom prehliadača, bližšie popisuje kapitola Prehliadač a Práca s jednotlivými záznamami.
  • režim úprav nastavení - obsluha prostredníctvom myši zaškrtávaním potrebných volieb

Popisy spôsobu ovládania popisujú kapitoly :