ÚčtovníctvoZadávanie Faktúry dodávateľské

Pre rýchlejšie účtovanie sa pri zadávaní všetkých typov dokladov doporučuje  používať klávesnicu, používanie myši zdržiava. Všetky výbery sa  robia cez klávesy F2, resp. F12, výber je potvrdený klávesou Enter.

Typ dokladu - zvolíme druh dodávateľskej faktúry v prípade, že v voľbe Typy dokladov a číslovanie  máme navolených viac druhov dodávateľských faktúr.

Číslo dokladu - je interné číslo dodávateľskej faktúry. Dá sa vyplňovať ručne, alebo číslo sa vyplní automaticky podľa nastavenej masky číslovania vo voľbe Typy dokladov a číslovanie

Číslo faktúry - vyplní sa číslo, ktoré je na faktúre od dodávateľa.

Dodávateľ - výber partnera (ale aj všetky ostatné výbery pri zadávaní) sa uskutočňuje buď cez klávesu F2, resp. F12, alebo cez "..." viď Výbery z číselníkov

Dátum vystavenia - podľa údajov na faktúre od dodávateľa

Dátum splatnosti - podľa údajov na faktúre od dodávateľa

Dátum zaradenia - deň, kedy faktúra do  firmy došla (podľa knihy pošty). Podľa tohoto dátumu sú potom dodávateľské faktúry zoradené v knihe faktúr.

Dátum zaúčtovania - dátum uskutočnenia účtovného prípadu (časové zaradenie do obdobia, kam  účtovný prípad patrí). Dôležité hlavne u nákladových a výnosových účtov. Je to dátum, s ktorým bude doklad zaradený do účtovného denníka a hlavnej knihy.

Dátum DPH - dátum, kedy máme právo, resp. kedy si chceme odpočítať DPH. S týmto dátumom bude doklad zaradený do Evidencie DPH

Stredisko - v prípade, že firma používa rozúčtovanie podľa stredísk, číslo strediska sa buď vpíše, alebo vyberie a potvrdí.

Zákazka - v prípade, že firma používa rozúčtovanie podľa zákaziek, číslo zákazky sa buď vpíše, alebo vyberie a potvrdí.

Mena - okno sa neotvorí, ak vo voľbe Typy dokladov a číslovanie nie je zaškrtnuté používanie devíz. Ak je mena pre daný typ dokladu predvolená, netreba ju vyplňovať, vyplní sa automaticky. Len v prípade keď je pri  používaní devíz nastavená možnosť výberu devíz, treba vybrať potrebnú a potvrdiť ju.

Cena - hodnota faktúry; cena, ktorú treba dodávateľovi uhradiť

Rozúčt. DPH - vstupom do rozúčtovania DPH a rozúčtovaním sumy na základ a DPH, sa uskutoní zápis do Evidencie DPH  a zároveň sa zabezpečí rozúčtovanie sumy faktúry na základný účet v cene bez DPH a DPH zvlášť na prednastavený účet vo voľbe Číselníky - Možnosti - DPH

Účtovací predpis - účtovná operácia sa môže vypísať ručne, alebo v prípade správne navolených Účtovných operácií vyberie sa potrebná súvzťažnosť. V ponuke sú vždy len operácie súvisiace s účtom, ktorý je naviazaný na zadávaný typ dokladu vo voľbe Typy dokladov a číslovanie (napr. 321 pri dodávateľských faktúrach, 211 pri pokladni)

Rozúčtovanie - do tejto voľby sa vchádza len v prípade potreby, to znamená, ak potrebujeme faktúru rozúčtovať na viac účtov:

Po výbere účtu  pomocou klávesy F2 je do názvu prenesený automaticky názov účtu. Čísla účtov sa dajú vpisovať aj ručne (ak ich vieme naspamäť).

Uhradiť faktúru z preddavku - ak bola faktúra uhradená preddavkovo, po zaškrtnutí tejto voľby je automaticky vygenerovaný interný doklad s vyúčtovaním preddavku na predvolený účet a úhrada je zapísaná automaticky aj do knihy faktúr.

Vyúčtovať preddavok DPH - po zaškrtnutí voľby je ponúknutý zoznam dokladov o prijatej platbe s vyúčtovaním DPH od daného partnera.

V prípade viacerých platieb, resp. len čiastkového vyúčtovania platby, upraví sa uhrádzaná čiastka na potrebnú sumu a dá sa zapísať.