ÚčtovníctvoZadávanie Interné doklady

Cez voľbu Zadávanie - interné doklady sa účtujú tie doklady účtovnej jednotky, ktoré sa nedajú zadať priamo cez základné typy dokladov, t.j. cez faktúry, pokladňu a výpisy z účtu.

Špecifickým prípadom sú platby, resp. inkasá cez platobné karty v jednoduchom účtovníctve, o ktorých sa podľa zákona musí účtovať ako o priebežných položkách a zároveň v druhovom členení príjmov, resp. výdavkov.

Zadávanie takýchto dokladov sa uskutočňuje cez  typ dokladu Platobné karty.         

Pri platbe platobnou kartou zadáme po rozúčtovaní sumy vo voľbe Rozd. DPH len znak príslušného druhu výdavku (ak je viac druhov, môžeme ich rozčleniť, maximálne však na tri). Po zaúčtovaní bude v peňažnom denníku automaticky vygenerovaný zápis priebežná položka na strane výdavku v sume uhradenej platby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. e). Na základe výpisu z banky sa zaúčtuje  v deň zúčtovania platby výdavok z účtu v banke a priebežná položka na strane príjmu.

Pri inkase platobnou kartou  zadáme po rozúčtovaní sumy vo voľbe Rozd. DPH len znak príslušného druhu príjmu (ak je viac druhov, môžeme ich rozčleniť, maximálne však na tri). Po zaúčtovaní bude v peňažnom denníku automaticky vygenerovaný zápis priebežná položka na strane príjmu v sume prijatej tržby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. d). Na základe výpisu z banky sa zaúčtuje  v deň zúčtovania inkasa príjem na účte v banke a priebežná položka na strane výdavku.