Riadenie servisu

Programový systém pre riadenie servisu zabezpečuje kompletnú agendu, súvisiacu s chodom servisu.  Program je špecializovaný na servis spotrebnej elektroniky, ale vyhovuje aj pre prácu v inom type servisu (autoservis). Cieľom tvorcov bolo zautomatizovať čo možno najviac činností pri práci so zákazkou s väzbami na skladové hospodárstvo a objednávkový systém. Systém je komplexný aj z hľadiska napojenia na účtovníctvo a mzdy.

Hlavné vlastnosti

Z hľadiska styku so zákazníkom

 • pjem zákazky (opravy) s tlačou príslušných protokolov pre zákazníka
 • sledovanie stavu zákazky  
  • v náväznosti na termíny ukončenia
  • v náväznosti na stav potrebného materiálu v sklade
  • automatické prideľovanie priority zákazke v závislosti od typu opravy a stavu materiálu na zákazku
 • oznamovanie zákazníkom o ukončení opravy rôznymi formami (listom, faxom, automatickým vytvorením e-mailu, automatickým odoslaním SMS správy) včítane možnosti automatického zúčtovania hlásenia do ceny opravy
 • ukončovanie a vydávanie zákazky s tlačou príslušných dokladov (doklad o prevzatí prístroja z opravy, pokladničný doklad cez elektronickú registračnú pokladnicu alebo faktúra) s automatickým vyskladnením príslušného materiálu zo skladu
 • podpora pre publikovanie stavu opráv na Internete

Z hľadiska efektivity a automatizácie práce

 • jednoduché filtrovanie v prehľade zákaziek
 • rýchly spôsob sledovania odosielania opráv zo servisu
 • možnosť sledovania a zúčtovania skladného a prepravného do ceny opravy
 • podpora pre vyplňovanie IRIS kódov
 • automatická tvorba elektronických hlásení (SONY, PHILIPS,PANASONIC,THOMSON,...) v predvolených formátoch alebo vo formáte EACEM
 • automatické vytvorenie faktúry garantovi za vykonané záručné opravy v príslušnom období z vytvorením hlásenia v žiadanej  elektronickej podobe
 • vytvorenie podkladov pre mzdy technikom včítane prenosu do mzdovej agendy ELALL
 • sledovanie opráv v externých servisoch s možnosťou zasielania údajov o oprave elektronickou formou (možná komunikácia medzi servismi rôznych firiem používajúcich programové vybavenie ELALL
 • elektronická komunikácia medzi centrálnym servisom a pobočkami v sieti servisov
 • spolupráca s fiškálnymi modulmi (RETAX, EasyPOS alebo pokladnicami EURO) pri vytlačenie pokladničného dokladu pri vydávaní zariadenia z opravy
 • automatické účtovanie faktúr a pokladničných dokladov s tvorbou knihy DPH pri použití účtovníctva ELALL 3.2

Z hľadiska prepojenia na skladového hospodárstvo (len plná verzia, nie evidencia opráv)

 • priama väzba na skladové hospodárstvo, práca z aktuálnymi stavmi pri tvorbe požiadaviek na opravu - program je koncipovaný ako nadstavba skladového systému
 • sledovanie materiálu na nevydaných opravách (už zabudovaného)
 • automatická tvorba podkladov pre objednávku dodávateľom na základe požiadaviek technikov na materiál na opravy
 • odosielanie objednávok i elektronickou formou s programovým vytvorením e-mailovej správy, podpora formátov elektronických objednávok rôznych dodávateľov
 • sledovanie plnenia vystavených objednávok
 • automatická zmena priority zákazky na základe pohybu tovaru v sklade (napr. po príjme tovaru do skladu)
 • automatická tvorba výdajky (na pozadí) pri vydávaní zariadenia z opravy