Mzdy a zamestnanci

Mzdy a personalistika - Elall

Hlavné vlastnosti

 • evidencia osobných a kmeňových mzdových údajov všetkých zamestnancov
 • výpočet dane zo závislej činnosti, odvodu poistného, dávok dočasnej pracovnej neschopnosti
 • automatický výpočet priemerov pre pracovno-právne účely (PPÚ) - na dovolenky a sviatky, výpočet denného vymeriavacieho základu (DVZ)
 • spracovanie záloh na mzdu i mimoriadnych záloh a výplatných listín vyúčtovania
 • rekapitulácia miezd a sumáre platidiel, výplatné čiastky, výpočet odvodov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne,výpočet základu pre odvod do sociálneho fondu
 • odvody do všetkých zdravotných poisťovní
 • odvody do DDS, elektronické exporty mesačných hlásení
 • informatívne sledovanie odvodov do DSS
 • hromadné príkazy na úhradu pre odvody poistného, preddavkov na daň, prevodov  výplat na účet a ostatných zrážok, prevod do programov pre home-banking  
 • elektronický prenos odvodov do zdravotných poisťovní prostredníctvom elektronického média včítane špeciálnych výstupných zostáv, ABO
 • elektronický prenos odvodov do Sociálnej poisťovne
 • mesačné a ročné sumáre zložiek mzdy, ročné mzdové listy  zamestnancov, ročné zúčtovanie  dane zo závislej činnosti, tlačívá pre RZD, štvrťročné prehľady, ročné hlásenie pre daňový úrad        
 • mesačné a ročné zostavy dávok nemocenského poistenia, podklady pre vytvorenie ELDZ
 • evidencia rodinných príslušníkov pre výpočet daňového bonusu na deti
 • mesačný výpočet daňového bonusu na deti, automatická kontrola nárokovosti  
 • automatické generovanie mesačných údajov (mesačná  mzda, náhrady za dovolenky a sviatky), v rozšírenej verzii pre veľký závod možnosť vytvorenia „scenára“ generovaných zložiek mzdy
 • sledovanie mzdových nákladov (odprac.hodiny, koruny) na strediská a zákazky
 • automatické vytvorenie účtovacieho predpisu a preúčtovanie miezd do podvojného účtovníctva včítane tlače interného dokladu  
 • tlač tlačív pre poisťovne a úrady vo formáte originálnych tlačív (s možnosťou priameho odovzdávania bez nutnosti prepisovania)
 • tlačivá pre personalistiku - pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce,...