Účtovníctvo

Účtovníctvo - Elall

Programový systém účtovníctvo zabezpečuje kompletné vedenie účtovníctva podvojného i jednoduchého v súlade so zákonom o účtovníctve. Okrem účtovníctva jednoduchého alebo podvojného sú integrovanou súčasťou základnej verzie i pomocné knihy (moduly):

 • fakturácia
 • pokladňa
 • evidencia DPH
 • saldokonto
 • banka včítane elektronickej komunikácie (homebanking, internetbanking)

Hlavné vlastnosti

rôzne spôsoby uplatnenia DPH na vstupe prestaviteľné užívateľom (možnosť automatického účtovania neuplatnenej DPH na zvláštne analytické účty s automatickým preúčtovaním pri úhrade, automatické účtovanie na zvláštne analytické účty 343 pri dovoze, nadobudnutí tovaru z EÚ, pri krátenej DPH koeficientom, pri prijatých a poskytnutých platbách)

 • jednotný systém spracovania pre podvojné i jednoduché účtovníctvo
 • automatická tvorba pomocných kníh (kniha faktúr, kniha DPH, kniha neuplatnenej DPH na vstupe, pokladničná kniha) jedným účtovným zápisom zároveň s účtovným zápisom do denníka
 • rovnaké účtovné obrazovky pre všetky obchodné prípady
 • možnosť účtovania na nákladové strediská
 • možnosť účtovania na jednotlivé zákazky
 • automatické rozúčtovanie DPH na vstupe i výstupe s tvorbou knihy DPH a výkazov (daňových priznaní)
 • rôzne spôsoby uplatnenia DPH na vstupe prestaviteľné užívateľom (možnosť automatického účtovania neuplatnenej DPH na zvláštne analytické účty s automatickým preúčtovaním pri úhrade, automatické účtovanie na zvláštne analytické účty 343 pri dovoze, nadobudnutí tovaru z EÚ, pri krátenej DPH koeficientom, pri prijatých a poskytnutých platbách)
 • tlač daňových priznaní k DPH do originálnych PDF formulárov akceptovaných daňovými úradmi
 • kontrola účtovného rozvrhu pri účtovaní
 • podpora užívateľa pomocou zadania súvzťažných operácií a ich kontrolou pri účtovaní
 • účtovanie z fakturácie s automatickou tvorbou saldokonta     
 • účtovanie devíz na základe kurzového lístka
 • aktualizácia kurzového lístka priamo z aplikácie zo servera  www.ecb.int
 • pokladničné knihy v EUR aj v iných menách
 • saldokonto v EUR aj v zahraničnej mene k zvolenému dátumu
 • výpočet zisku za ľubovoľné obdobie i za strediská a zákazky
 • výpočet výsledku za jednotlivé mesiace podľa vlastného návrhu
 • spracovanie súvahy a výsledovky k ľubovoľnému termínu i za vybrané stredisko a v cudzom jazyku
 • podpora pre spracovanie všetkých výstupných zostáv v cudzom jazyku
 • tlač faktúr s okamžitým zaúčtovaním
 • tlač a evidencia predfaktúr
 • tlač a evidencia dokladov o prijatých a poskytnutých platbách s DPH
 • zápočty pohľadávok a záväzkov
 • automatická tlač upomienok k neuhradeným odberateľským faktúram
 • automatický výpočet a tlač penalizačných faktúr k omeškaným pohľadávkam
 • automatická tvorba a tlač prevodných príkazov na úhradu
 • prepojenie na homebanking (smerom do banky aj z banky), internetbanking
 • inventarizácia pohľadávok  a záväzkov k vybranému termínu s tlačou odsúhlasenia
 • automatické zaúčtovanie miezd, skladov a odpisov HM z pomocných evidencií
 • prepojenie a automatické preúčtovanie a tlač faktúr za leasing z programu pre evidenciu leasingových zmlúv
 • prepojenie a automatické preúčtovanie a tlač faktúr z programu pre riadenie servisu