ÚčtovníctvoZadávanie Počiatočné stavy

Počiatočné stavy sú vytvorené po účtovnej uzávierke automaticky. V prípade, že sa nevykonáva účtovná uzávierka (firmy, ktoré začínajú účtovať v programe ), je potrebné ich zaúčtovať ručne. Najprv treba vo voľbe Číselníky- Možnosti-Účtovníctvo aktivovať voľbu pre zadávanie počiatočných stavov a zaúčtovať všetky účty oproti začiatočnému účtu súvahovému 701.

Počiatočné stavy dodávateľských faktúr zadávame cez voľbu Zadávanie-Dodávateľské faktúry pri použití súvzťažnosti MD701, D321.

Počiatočné stavy odberateľských faktúr zadávame obdobne cez voľbu Zadávanie-Odberateľské faktúry pri použití súvzťažnosti MD311, D701.

Počiatočné stavy výpisov z účtu zadávame cez voľbu Zadávanie-Výpisy z účtu, pokladne cez voľbu Zadávanie-Pokladňa.

Ostatné súvahové účty zadávame cez voľbu Zadávanie-Interné doklady-Iné - vždy oproti účtu 701.

Čiastočnú úhradu faktúry zaúčtujeme cez Zadávanie-Interné doklady-Iné, pričom použitá účtovná operácia sa neobjaví v denníku - slúži iba na otvorenie správneho typu faktúr (dodávateľské - 321,  odberateľské - 311). Úhrada sa objaví len v knihe faktúr: