Skladové hospodárstvo

Skladové hospodárstvo - Elall

Skladové hospodárstvo zabezpečuje evidenciu firmy z hľadiska evidencie stavu zásob a ich ohodnotenia a znákladovania.

Hlavné vlastnosti

 • príjem a výdaj tovaru, tlač príjemiek, výdajok, prevodiek
 • sledovanie neobmedzeného počtu skladov
 • sledovanie (i účtovné) konsignačných skladov
 • sledovanie zákazkových skladov (neukončené zákazky)
 • rozdelenie tovaru do skupín
 • výdaje zabezpečuje systémom FIFO, teda je možné používať jednu skladovú kartu pre rôzne nákupné ceny toho istého tovaru
 • sledovanie okamžitého stavu zásob v skladoch
 • tlač inventúrnych zostáv podľa rôznych kritérií v nákupných i predajných cenách
 • prehľad a tlač obratov jednotlivých položiek alebo finančných obratov podľa rôznych kritérií za zvolené obdobie
 • prehľad výdajov na strediská, zákazky   

Podpora priameho predaja zo skladu

Z hľadiska predaja tovaru priamo zo skladu a vystavenia príslušných dokladov (dodací list, faktúra, pokladničný doklad) je možné:

 • na kartách zadať 3 predajné ceny
 • možnosť definovať špeciálne ceny pre jednotlivých odberateľov alebo skupiny odberateľov, prípadne na obmedzené časové obdobie
 • definovať zľavy paušálne alebo podľa odberateľov, sumárne za doklad alebo pre každú položku alebo skupinu položiek samostatne
 • tlač cenníka v 3 cenových úrovniach podľa viacerých kritérií triedenia (inv. číslo, skupina, názov)
 • možnosť zadávania prirážok k jednotlivým cenovým úrovniam s následným automatickým výpočtom nových predajných cien na základe nákupných cien
 • percentuálne precenenie vybranej množiny skladových kariet
 • štatistické vyhodnotenia nákupu a predaja podľa odberateľov (dodávateľov)   
 •  vyhodnotenie predaja tovaru podľa skupín za vybrané  obdobie a sklad (napr. pre odvod poplatkov z predaja alkoholu a tabakových výrobkov)
 • špeciálne hlásenia - napr. Intrastat, hlásenie o obrate liehu v spotrebiteľskom balení liehu

Rozširujúce moduly

Skladové hospodárstvo funguje ako samostatný blok, s účtovníctvom je však pevne viazané číselníkmi (dodávatelia, odberatelia, strediská, zákazky) a v prípade priamej fakturácie i vystavenými faktúrami. Ostatné väzby na účtovníctvo fungujú dávkovým spôsobom (tržby z pokladníc, spotreba tovaru). Z hľadiska vystavenia účtovných dokladov zo skladu sú potrebné rozširujúce moduly :  

 • automatická fakturácia - vystavenie faktúr priamo zo skladového hospodárstva z ich automatickým zaúčtovaním tržieb a zápisom do knihy DPH, odúčtovaním nákladovej položky. Je potrebná pre všetky veľkosklady i predajne vystavujúce faktúry
 • dávková fakturácia - umožňuje automatické vystavenie faktúr za viac dodacích listov (napríklad dekádne), alebo zbernú faktúru jednému fakturačnému miestu za viac prevádzok
 • výpočet výdajov z inventúry - zadávajú sa koncové stavy na sklade, program vypočíta výdaj jednotlivých položiek. Vhodné pre reštauračné zariadenia, kde nie sú registračné pokladne prepojené so skladovým hospodárstvom
 • výdaj podľa kľúča - výdaj tovaru nielen na základe systému FIFO, ale i inej podmienky (napríklad výrobné číslo, šarža, obal,...) zo sledovaním aktuálnej inventúry i obratov podľa jednotlivých kľúčov
 • prepojenie s registračnými pokladnicami - podporuje prepojenie ku všetkým typom registračných pokladníc firmy ELCOM (Euro-50T, Euro-150TE) a pokladníc firmy FiskalPRO (VX520, A8, N3)
 • POS registračná pokladňa - umožňuje priamy hotovostný predaj z počítača s okamžitým odpočtom položiek zo skladu. Podporované  fiškálne moduly sú FiskalPRO (VX520), LLarik Iskasa, Elcom Efox. Prepojená vo všetkých režimoch (sklad, servis).

Registračná POS pokladnica

Modul spúšťaný samostatne alebo zo skladového hospodárstva umožňujúci predaj tovaru zo skladu s vystavením pokladničných dokladov v súlade so zákonom o registračných pokladniach (POS terminál). K počítaču musí byť pripojená eKASA (podporované typy pozri vyššie). K dispozícii sú všetky funkcie klasickej elektronickej registračnej pokladne i funkcie iné, ktoré klasické pokladne nemôžu zabezpečiť :

 • reštauračná pokladňa - otvorené stoly  (neobmedzene, i na viac dní)
 • objednávka do kuchyne
 • platba kartou
 • väzba na receptúry a kalkulácie jedál
 • priamy odpočet zo skladu (ON-Line režim na sólo počítači alebo v sieti) s kontrolou stavov alebo dávkový prostredníctvom komunikačných programov počítačovú sieť
 • okamžitý stav hotovosti i dennej tržby, spätný prehľad denných i mesačných tržieb
 • možnosť tlače dodacích listov na pokladni cez vlastnú tlačiareň i vzdialenú tlačiareň v sieti
 • predaj i snímačom čiarového kódu
 • podpora tlače na A4 i útržkové pokladničné tlačiarne

Objednávkový systém

Slúži ako doplnok skladového hospodárstva ku kompletnému sledovaniu pohybu tovaru ešte pred jeho prijatím do skladu. Obsahuje tieto funkcie:  

 • evidencia došlých objednávok od odberateľov s tlačou predfaktúr, so sledovaním ich plnenia a rezerváciou tovaru na jednotlivých kartách
 • evidencia a tlač objednávok dodávateľom so sledovaním ich plnenia , tvorba elektronických objednávok vo formáte definovanom u dodávateľa
 • automatické vystavenie objednávok dodávateľom na základe nastaveného optimálneho množstva, rezervácie a aktuálneho stavu na skladovej karte
 • automatický prevod objednávok do príjemiek alebo výdajok (odpadá nahadzovanie položiek, sú natypované už v objednávke)
 • prehľady rezervovaného tovaru, splnených a nesplnených objednávok
 • prehľady objednávok podľa zákaziek
 • možnosť kumulácie prijatých objednávok do rozvozov

Evidencia stálych (dlhodobých) objednávok s automatickým prevodom do dennej objednávky a automatickou tlačou dodacích listov i prenosom do výdaja zo skladu. Typické použitie tohto režimu je pekárenská výroba. Možnosť členenia a sumarizácie podľa stredísk, rozvozov a pod. Výpočet potreby surovín na vybrané obdobie na základe zadaných receptúr výrobkov.

Kalkulácie 

Doplnkom objednávkového systému je tvorba kalkulácií (receptúr), ktoré umožňujú :

 • tvorbu a tlač kalkulačných listov v kalkulačnej alebo nákupnej cene
 • výpočet potreby surovín a ich výdaj zo skladu na základe objednávky alebo príjmu výrobkov do skladu
 • výpočet potreby surovín na základe dopočítania vydaných výrobkov na 0 (typicky vydané jedlá v reštaurácii)
 • výpočet potreby surovín a ich výdaj zo skladu na základe výdaja (predaja) výrobkov (výdajkou, registračnou pokladňou, POS terminálom)

PDA aplikácie

Podporou pri práci so skladovým hospodárstvom sú aj doplnkové aplikácie pre PDA v prostredí Windows Mobile, ktoré umožňujú zefektívnenie zberu údajov priamo v skladoch, alebo vytváranie údajov mimo dostupnosti počítačovej siete (napr. tvorba objednávok obchodným zástupcom), atď. Dostupné funkcie :

 • príjem objednávok s následným odoslaním do skladového hospodárstva napr. prostredníctvom GSM siete (PDA mobilné telefóny)
 • tvorbu dokladov (príjemiek, výdajok, prevodiek)
 • zadávanie fyzickej inventúry (ideálne je PDA so zabudovaným snímačom čiarového kódu)