ÚčtovníctvoZadávanie Faktúry odberateľské

 ,, Pre rýchlejšie účtovanie sa pri zadávaní všetkých typov dokladov doporučuje  používať klávesnicu, používanie myši zdržiava. Všetky výbery sa  robia cez klávesy F2, resp. F12, výber je potvrdený klávesou Enter.

Typ dokladu - zvolíme druh odberateľskej faktúry v prípade, že v voľbe Typy dokladov a číslovanie  máme navolených viac druhov odberateľských faktúr.

Číslo dokladu - je interné číslo odberateľskej faktúry. Dá sa vyplňovať ručne, alebo číslo sa vyplní automaticky podľa nastavenej masky číslovania vo voľbe Typy dokladov a číslovanie

Číslo faktúry - je číslo, ktoré je zobrazené priamo na faktúre pre odberateľa. Dá sa vyplňovať ručne, alebo číslo sa vyplní automaticky podľa nastavenej masky číslovania vo voľbe Typy dokladov a číslovanie

Odberateľ - výber partnera (ale aj všetky ostatné výbery pri zadávaní) sa uskutočňuje buď cez klávesu F2, resp. F12, alebo cez "..." viď Výbery z číselníkov

Dátum vystavenia - podľa údajov na faktúre od odberateľa. Podľa tohoto dátumu sú potom odberateľské faktúry zoradené v knihe faktúr.

Dátum splatnosti - vyplňuje sa ručne, alebo automaticky podľa nastavenia vo voľbe Číselníky - Možnosti

Dátum zaúčtovania - dátum uskutočnenia účtovného prípadu. Je to dátum, s ktorým bude doklad zaradený do účtovného denníka a hlavnej knihy.

Dátum DPH - dátum, kedy vzniká povinnosť DPH. Vo voľbe Číselníky - Možnosti - Faktúry sa dá nastaviť automatický prenos Dátumu zaúčtovania do Dátumu DPH. S týmto dátumom bude doklad zaradený do Evidencie DPH.

Stredisko - v prípade, že firma používa rozúčtovanie podľa stredísk, číslo strediska sa buď vpíše, alebo vyberie a potvrdí.

Zákazka - v prípade, že firma používa rozúčtovanie podľa zákaziek, číslo zákazky sa buď vpíše, alebo vyberie a potvrdí.

Mena - okno sa neotvorí, ak vo voľbe Typy dokladov a číslovanie nie je zaškrtnuté používanie devíz. Ak je mena pre daný typ dokladu predvolená, netreba ju vyplňovať, vyplní sa automaticky. Len v prípade keď je pri  používaní devíz nastavená možnosť výberu devíz, treba vybrať potrebnú a potvrdiť ju.

Cena - hodnota faktúry; cena, ktorú nám odberateľ má uhradiť

Rozúčt. DPH - vstupom do rozúčtovania DPH a rozúčtovaním sumy na základ a DPH, sa uskutoční zápis do Evidencie DPH  a zároveň sa zabezpečí rozúčtovanie sumy faktúry na základný účet v cene bez DPH a DPH zvlášť na prednastavený účet vo voľbe Číselníky - Možnosti - DPH

Účtovací predpis - účtovná operácia sa môže vypísať ručne, alebo v prípade správne navolených Účtovných operácií vyberie sa potrebná súvzťažnosť. V ponuke sú vždy len operácie súvisiace s účtom, ktorý je naviazaný na zadávaný typ dokladu vo voľbe Typy dokladov a číslovanie (napr. 321 pri dodávateľských faktúrach, 211 pri pokladni)

Rozúčtovanie - do tejto voľby sa vchádza len v prípade potreby, to znamená, ak potrebujeme faktúru rozúčtovať na viac účtov:

Po výbere účtu  pomocou klávesy F2 je do názvu prenesený automaticky názov účtu. Účty sa dajú vpisovať aj ručne (ak ich vieme naspamäť).

Uhradiť faktúru z preddavku - ak bola faktúra uhradená preddavkovo, po zaškrtnutí tejto voľby je automaticky vygenerovaný interný doklad s vyúčtovaním preddavku na predvolený účet a úhrada je zapísaná automaticky aj do knihy faktúr.