ÚčtovníctvoZadávanie Výpisy, pokladňa - úhrady faktúr

Cez voľbu Zadávanie Výpisy z účtu a Pokladňa sa účtujú výpisy z účtov v bankách a pokladničné doklady. Princíp napĺňania je pri obidvoch typoch dokladov rovnaký.V prípade existencie viacerých bežných účtov, resp. pokladní (automatické číslovanie a prípadné navolenie cudzej meny nastavíme vo voľbe Typy dokladov a číslovanie), vyberieme ten, ktorý ideme napĺňať a potvrdíme.

Potvrdením vybraného účtu, resp. pokladne sa uvoľnia polia pre zadávanie. Ak sa účtovná operácia netýka DPH, resp. nie je to úhrada faktúry, po zadaní potrebnej súvzťažnosti a ceny potvrdíme voľbu Zaúčtovať (rýchlou klávesou Ctrl Enter).

Ak zadávaná operácia je úhradou faktúry, po vyplnení ceny môžeme zadať partnera (F2) - ak z dokladu je známy, ak nie, prejdeme rovno bez zadania partnera na Číslo faktúry. Čísla faktúr nezadávame. Vyplnia sa automaticky po potvrdení správnej faktúry z výberu neuhradených faktúr (F2). V prehľade neuhradených faktúr kurzor sa automaticky presunie na sumu, ktorú sme zadali do Ceny. Treba dať pozor, aby sme potvrdili správnu faktúru, ak je ich viac v rovnakej sume.

Upozornenie: Do Rozd. DPH pri úhrade faktúr nevchádzame. Faktúra bola zaevidovaná do Knihy DPH už pri zaúčtovaní faktúry.

Po kliknutí na ikonu si môžeme nastaviť pri každom type dokladu, hodnota ktorých polí nebude vynulovaná po zaúčtovaní operácie, ale bude prenesená do ďalšieho záznamu.